Vytvoriť faktúru

KUEHNE + NAGEL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 03.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno KUEHNE + NAGEL
IČO 31339603
DIČ 2020301327
IČ DPH SK2020301327
Dátum vzniku 07 Januára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KUEHNE + NAGEL
Pestovateľská 9
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 44 639 720 €
Zisk 240 078 €
Aktíva 5 796 017 €
Vlastný kapitál 2 040 190 €
Kontaktné informácie
Email info@kuehne-nagel.com
Webová stránka http://www.kuehne-nagel.sk;http://www.kuehne-nagel.com
Phone(s) +421243633395
Mobile phone(s) +421918222551, +421915970274
Fax(es) 0232409550
Dátum aktualizácie údajov: 03.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 8,206,963
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 204,178
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 204,178
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 48,629
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 155,549
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,577,847
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 588,292
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 588,292
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 6,978,121
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 5,366,542
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 32,798
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,333,744
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 1,577,907
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 33,672
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 11,434
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 11,434
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 424,938
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 424,938
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,206,963
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,547,233
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 470,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 470,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 94,232
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 94,232
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 742,923
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 742,923
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 240,078
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,553,182
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 4,564,482
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,922,212
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 210,547
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,711,665
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 144,331
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 95,796
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 402,143
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,988,700
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 47,267
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,941,433
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 106,548
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 106,548
Dátum aktualizácie údajov: 03.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 44,330,689
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 44,639,720
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 44,330,689
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 50
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 308,981
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 44,220,401
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 275,592
D. Služby (účtová skupina 51) 38,539,614
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 3,787,163
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 2,822,338
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 840,130
4. Sociálne náklady (527, 528) 124,695
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 707
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 97,127
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 97,127
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 51,584
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,468,614
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 419,319
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,515,483
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,426
XII. Kurzové zisky (663) 2,426
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 17,066
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 18
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 18
O. Kurzové straty (563) 6,751
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 10,297
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -14,640
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 404,679
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 164,601
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 515,793
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -351,192
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 240,078
Dátum aktualizácie údajov: 03.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 03.10.2016