Vytvoriť faktúru

KOVINTRADE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 02.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno KOVINTRADE
IČO 31339638
DIČ 2020303626
IČ DPH SK2020303626
Dátum vzniku 06 Januára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KOVINTRADE
Dúbravská cesta 2
84104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 868 286 €
Zisk 10 972 €
Aktíva 1 381 632 €
Vlastný kapitál 327 764 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421254793834, +421254773123, +421254773145
Mobile phone(s) +421911785040
Fax(es) 0254776745
Dátum aktualizácie údajov: 02.11.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,507,347
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 51,228
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 51,228
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 51,228
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,268,814
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 222,425
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 979
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 221,446
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 2,870
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 2,870
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,870
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,010,220
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,005,463
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,005,463
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4,757
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 33,299
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,455
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 30,844
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 187,305
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 8,846
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 178,459
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,507,347
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 308,725
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 270,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 270,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 27,000
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 27,000
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 753
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 753
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 10,972
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,198,622
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 52
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 52
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 705,347
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 669,522
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 669,522
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 9,889
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 6,492
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 15,689
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,755
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,695
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,695
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 491,528
Dátum aktualizácie údajov: 02.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 4,856,832
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,868,286
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 4,374,892
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 481,940
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 5,350
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,104
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,840,823
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 3,887,510
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 33,200
D. Služby (účtová skupina 51) 677,174
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 208,149
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 151,125
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 52,563
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,461
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,065
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 15,874
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 15,874
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 1,988
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 337
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 15,526
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27,463
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 258,948
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 18,528
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 13,026
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 13,026
O. Kurzové straty (563) 17
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,485
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -18,526
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 8,937
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -2,035
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -4,915
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 10,972
Dátum aktualizácie údajov: 02.11.2016
Dátum aktualizácie údajov: 02.11.2016