Vytvoriť faktúru

i - center - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno i - center
IČO 31339778
DIČ 2020332974
IČ DPH SK2020332974
Dátum vzniku 13 Januára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo i - center
Tuhovská 27
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 6 735 826 €
Zisk 162 252 €
Aktíva 4 094 366 €
Vlastný kapitál 978 887 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.i-center.sk
Phone(s) +421249101611
Mobile phone(s) +421918679848
Fax(es) 0249101637
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,392,389
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,757,454
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 814
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 814
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,756,640
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 608,245
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,069,389
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 74,756
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 4,250
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,608,295
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,000,746
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 45,945
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 954,801
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,604,291
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,589,365
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,589,365
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 14,926
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,258
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,258
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 26,640
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 39
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 8,141
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 18,460
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,392,389
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 922,651
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 691,265
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 691,265
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 8
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 69,126
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 69,126
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 162,252
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,400,744
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 34,451
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,522
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 24,340
12. Odložený daňový záväzok (481A) 8,589
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,463,180
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,014,668
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,014,668
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 396,041
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 16,635
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 10,755
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,510
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 23,571
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 10,720
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 10,720
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 892,393
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 68,994
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 3,158
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 65,836
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 6,697,529
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 6,735,826
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 6,693,505
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 4,024
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 2,229
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 10,769
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 25,299
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,507,673
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 5,649,131
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 79,551
D. Služby (účtová skupina 51) 183,496
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 373,079
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 263,850
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 95,066
4. Sociálne náklady (527, 528) 14,163
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 12,604
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 137,239
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 137,239
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 14,864
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 37,542
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 20,167
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 228,153
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 787,580
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 29,893
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 19,940
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 19,940
O. Kurzové straty (563) 12
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 9,941
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -29,893
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 198,260
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 36,008
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 37,535
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -1,527
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 162,252
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31339778 DIČ: 2020332974 IČ DPH: SK2020332974
 • Sídlo: i - center, Tuhovská 27, 83106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 13 Januára 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Zuzana Klačanská Záhradná 548 Pusté Úľany 07.11.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Zuzana Klačanská 138 253 € (20%) Záhradná 548 Pusté Úľany
  Ľuboš Popovič 138 253 € (20%) Severná 768/10 Cífer 919 43
  Peter Baláž 138 253 € (20%) Polská 309/2 Pusté Úľany 925 28
  Ján Frgelec 138 253 € (20%) Reca 925 26
  Ing. Marián Hertinger 138 253 € (20%) Bratislava 851 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   09.06.2008Nové sidlo:
   Tuhovská 27 Bratislava 831 06
   08.06.2008Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská cesta 15 Bratislava 831 04
   13.09.2006Nové sidlo:
   Stará Vajnorská cesta 15 Bratislava 831 04
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
   12.09.2006Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská cesta 15 Bratislava 832 74
   22.08.2003Noví spoločníci:
   Ing. Marián Hertinger Gessayova 41 Bratislava 851 03
   Nový štatutárny orgán:
   Zuzana Klačanská Záhradná 548 Pusté Úľany Vznik funkcie: 07.11.1997
   21.08.2003Zrušeny spoločníci:
   Ingrid Hertingerová Hospodárska 83 Trnava 917 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Zuzana Klačanská Záhradná 548 Pusté Úľany
   07.01.2003Noví spoločníci:
   Zuzana Klačanská Záhradná 548/8 Pusté Úľany 925 28
   Ľuboš Popovič Severná 768/10 Cífer 919 43
   Peter Baláž Polská 309/2 Pusté Úľany 925 28
   Ján Frgelec 451 Reca 925 26
   Ingrid Hertingerová Hospodárska 83 Trnava 917 01
   06.01.2003Zrušeny spoločníci:
   Peter Baláž Polská 309/2 Pusté Úľany 925 28
   Ján Frgelec 451 Reca 925 26
   Ingrid Hertingerová Hospodárska 83 Trnava 917 01
   Zuzana Klačanská Záhradná 548/8 Pusté Úľany 925 28
   Ľuboš Popovič Severná 768/10 Cífer 919 43
   08.02.2002Noví spoločníci:
   Ján Frgelec 451 Reca 925 26
   07.02.2002Zrušeny spoločníci:
   Ján Frgelc 451 Reca 925 26
   21.12.2001Noví spoločníci:
   Peter Baláž Polská 309/2 Pusté Úľany 925 28
   Ján Frgelc 451 Reca 925 26
   Ingrid Hertingerová Hospodárska 83 Trnava 917 01
   Zuzana Klačanská Záhradná 548/8 Pusté Úľany 925 28
   Ľuboš Popovič Severná 768/10 Cífer 919 43
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   20.12.2001Zrušeny spoločníci:
   i-center Beteiligungen Aktiengesellschaft Klopstockstrasse 5 Wiesbaden 651 87 Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   24.10.2000Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   23.10.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   12.11.1999Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   11.11.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Murányi Ivana Bukovčana 4 Bratislava
   14.01.1999Noví spoločníci:
   i-center Beteiligungen Aktiengesellschaft Klopstockstrasse 5 Wiesbaden 651 87 Nemecko
   13.01.1999Zrušeny spoločníci:
   SIEMENS AG Mníchov Spolková republika Nemecko
   04.06.1998Noví spoločníci:
   SIEMENS AG Mníchov Spolková republika Nemecko
   03.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Siemens akciová spoločnosť Mníchov Spolková republika Nemecko
   15.12.1997Nové obchodné meno:
   i - center, spol. s r.o.,
   14.12.1997Zrušené obchodné meno:
   SIEMENS i - center spol. s r.o.
   07.11.1997Noví spoločníci:
   Siemens akciová spoločnosť Mníchov Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Zuzana Klačanská Záhradná 548 Pusté Úľany
   Milan Murányi Ivana Bukovčana 4 Bratislava
   06.11.1997Zrušeny spoločníci:
   Siemens akciová spoločnosť Mníchov Spolková republika Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Christian Costabel dlhodobý pobyt na území SR : Heydnova 4725/17 Bratislava
   23.06.1995Noví spoločníci:
   Siemens akciová spoločnosť Mníchov Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   Christian Costabel dlhodobý pobyt na území SR : Heydnova 4725/17 Bratislava
   22.06.1995Zrušeny spoločníci:
   Siemens akciová spoločnosť Mníchov Spolková republika Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jürgen Womelsdorf Kaarstr 2 Rottes BRD prechodný pobyt na území SR : Bebravská 26 Bratislava
   09.08.1994Noví spoločníci:
   Siemens akciová spoločnosť Mníchov Spolková republika Nemecko
   08.08.1994Zrušeny spoločníci:
   SIEMENS, a.s. Nemecko Nemecko
   Vitex Bratislava
   25.11.1993Noví spoločníci:
   SIEMENS, a.s. Nemecko Nemecko
   Vitex Bratislava
   24.11.1993Zrušeny spoločníci:
   SIEMENS, a.s. Nemecko Nemecko
   Vitex Bratislava
   13.08.1993Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   12.08.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Kuš Bebravská 26 Bratislava
   12.07.1993Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jürgen Womelsdorf Kaarstr 2 Rottes BRD prechodný pobyt na území SR : Bebravská 26 Bratislava
   11.07.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   13.01.1993Nové obchodné meno:
   SIEMENS i - center spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Stará Vajnorská cesta 15 Bratislava 832 74
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj elektrotechnických a elektronických výrobkov
   sprostredkovanie výkonu služieb
   poradenská činnosť v oblasti elektrotechniky a elektroniky
   Noví spoločníci:
   SIEMENS, a.s. Nemecko Nemecko
   Vitex Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ján Kuš Bebravská 26 Bratislava