Vytvoriť faktúru

i - center - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 20.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno i - center
IČO 31339778
DIČ 2020332974
IČ DPH SK2020332974
Dátum vzniku 13 Januára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo i - center
Tuhovská 27
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 7 806 770 €
Zisk 211 549 €
Aktíva 4 094 366 €
Vlastný kapitál 978 887 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.i-center.sk
Phone(s) +421249101611
Mobile phone(s) +421918679848
Fax(es) 0249101637
Dátum aktualizácie údajov: 20.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,028,429
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,668,657
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,668,657
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 608,245
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 985,470
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 74,942
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,328,441
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,015,034
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 66,064
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 948,970
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,304,520
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,304,057
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,304,057
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 405
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 58
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 8,887
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 8,887
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 31,331
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 494
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,483
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 28,354
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,028,429
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 971,948
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 691,265
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 691,265
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 8
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 69,126
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 69,126
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 211,549
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,041,593
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 33,344
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,328
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 24,385
12. Odložený daňový záväzok (481A) 7,631
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,699,037
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,380,356
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,380,356
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 217,252
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 17,831
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 11,559
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 40,418
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 31,621
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 12,324
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 8,456
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,868
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 296,888
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 14,888
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 14,888
Dátum aktualizácie údajov: 20.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 7,762,028
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 7,806,770
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 7,753,907
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 8,121
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 2,249
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,177
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 39,316
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,506,974
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 6,594,220
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 73,034
D. Služby (účtová skupina 51) 205,834
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 407,487
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 288,336
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 103,775
4. Sociálne náklady (527, 528) 15,376
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 13,383
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 127,641
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 127,641
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 6,572
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 67,444
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,359
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 299,796
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 891,189
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 24,996
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 14,534
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 14,534
O. Kurzové straty (563) 3
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 10,459
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -24,996
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 274,800
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 63,251
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 64,209
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -958
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 211,549
Dátum aktualizácie údajov: 20.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 20.12.2016