Vytvoriť faktúru

OZK SERVICE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno OZK SERVICE
IČO 31339808
DIČ 2020341466
IČ DPH SK2020341466
Dátum vzniku 08 Januára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo OZK SERVICE
Miletičova 24
81570
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 242 494 €
Zisk 30 779 €
Aktíva 1 512 307 €
Vlastný kapitál 1 197 524 €
Kontaktné informácie
Email greganova@ozkovo.sk
Phone(s) 0255566233, 0255569006, 0255645762, 0255645763, 0255565761
Mobile phone(s) +421903715912, +421911020115
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,553,194
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,261,756
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,261,756
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 328,811
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 697,985
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 15,874
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 26
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 219,060
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 282,073
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 11,028
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 10,839
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,282
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,557
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 189
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 271,045
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,498
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 268,547
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 9,365
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,944
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 6,421
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,553,194
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,491,285
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,903,424
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,903,424
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 12,222
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 12,222
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -455,140
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -455,140
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 30,779
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 52,525
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 16,499
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 16,155
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 344
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 1,652
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 1,652
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 21,504
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 12,968
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 12,968
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,536
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 12,870
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,467
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 11,403
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 9,384
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 7,938
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 1,446
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 237,250
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 242,494
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 237,250
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,244
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 212,044
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 48,495
D. Služby (účtová skupina 51) 29,260
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 83,351
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 53,519
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 8,540
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 19,526
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,766
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 7,128
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 32,599
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 32,599
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,211
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 30,450
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 159,495
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,041
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2,041
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2,041
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 355
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 355
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 1,686
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 32,136
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,357
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,357
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 30,779
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015