Vytvoriť faktúru

LIPTAK & Co - MERKURIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 24.11.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno LIPTAK & Co - MERKURIA
IČO 31339867
DIČ 2020336362
IČ DPH SK2020336362
Dátum vzniku 14 Januára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LIPTAK & Co - MERKURIA
Pekná cesta 13
83105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 33 003 €
Zisk -2 006 €
Aktíva 147 481 €
Vlastný kapitál -78 357 €
Kontaktné informácie
Email pius@mail.t-com.sk
Phone(s) 0244884003
Dátum aktualizácie údajov: 24.11.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 119,258
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 110,602
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 110,602
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 96,083
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 14,519
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,922
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,137
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 4,137
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,137
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,785
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,294
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,491
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 734
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 734
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 119,258
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 180
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 13,280
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 13,280
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 4,152
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,332
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -16,578
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -16,578
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,006
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 115,084
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 370
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 370
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 114,714
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,072
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,072
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 89,668
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,582
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 21,392
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 3,994
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 3,994
Dátum aktualizácie údajov: 24.11.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 29,456
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 33,003
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 29,456
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,547
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 32,885
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,544
D. Služby (účtová skupina 51) 1,534
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,543
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 26,264
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 26,264
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 118
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 24,378
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,165
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,074
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,074
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 91
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,164
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,046
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,006
Dátum aktualizácie údajov: 24.11.2015
Dátum aktualizácie údajov: 24.11.2015