Vytvoriť faktúru

DOPPLER SK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 05.01.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno DOPPLER SK
IČO 31339956
DIČ 2020298775
IČ DPH SK2020298775
Dátum vzniku 15 Januára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DOPPLER SK
Červenej armády 1193
03901
Turčianske Teplice
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 658 527 €
Zisk 2 754 €
Aktíva 1 965 030 €
Vlastný kapitál 134 405 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903539101
Fax(es) 0434920482
Dátum aktualizácie údajov: 05.01.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,924,675
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 943,873
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 943,873
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 64,230
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 879,643
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,980,737
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 352,135
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 352,135
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 0
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 0
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,612,148
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,603,765
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,594,955
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,810
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,383
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 16,454
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 333
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 16,121
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 65
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 65
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,924,675
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 137,064
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 995
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 995
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 126,676
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 129,738
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -3,062
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,754
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,787,611
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,999,731
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,961,344
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,920,859
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 40,485
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,454
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 729
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 36,204
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 373
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 373
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 787,507
Dátum aktualizácie údajov: 05.01.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,658,527
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,555,465
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 99,600
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,462
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,657,994
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,515,900
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,006
D. Služby (účtová skupina 51) 21,671
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 18,665
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 13,393
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 4,756
4. Sociálne náklady (527, 528) 516
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,003
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 48,853
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 48,853
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 46,896
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 533
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 114,488
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 30,735
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 30,735
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 30,735
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 24,335
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 24,087
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 24,087
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 248
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 6,400
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,933
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 4,179
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 4,179
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,754
Dátum aktualizácie údajov: 05.01.2016
Dátum aktualizácie údajov: 05.01.2016