Vytvoriť faktúru

PRESPOR - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 09.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno PRESPOR
IČO 31340326
DIČ 2020430753
IČ DPH SK2020430753
Dátum vzniku 21 Januára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PRESPOR
Turbínova 1
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 12 011 970 €
Zisk 25 534 €
Aktíva 11 559 913 €
Vlastný kapitál 9 620 904 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0249203251
Mobile phone(s) +421911567662
Fax(es) 0249203232
Dátum aktualizácie údajov: 09.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 11,956,368
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 7,504,260
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 5,580,000
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,715,914
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 3,244,998
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 619,088
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 1,924,260
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 1,924,260
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,423,889
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,242,293
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 6,636
3. Výrobky (123) - /194/ 43,147
4. Zvieratá (124) - /195/ 33
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,178,051
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 14,426
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 797,159
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 788,361
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 788,361
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,798
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,384,437
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 32,027
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,352,410
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 28,219
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 292
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 8,568
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 19,359
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 11,956,368
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,940,511
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 667,863
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 667,863
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 996
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 66,786
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 66,786
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 9,179,332
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 9,179,332
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 25,534
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,975,507
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 24,721
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 15,868
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 4,485
12. Odložený daňový záväzok (481A) 4,368
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,878,144
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 433,182
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 433,182
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,252,738
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 52,856
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 47,982
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 87,781
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,605
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 72,642
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 59,250
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 13,392
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 40,350
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 5,721
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 34,629
Dátum aktualizácie údajov: 09.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 12,014,964
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 12,011,970
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 10,752,741
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 505,530
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 756,693
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -41,262
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 28,361
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,907
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 11,942,838
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 8,546,868
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 646,502
D. Služby (účtová skupina 51) 686,555
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,414,964
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,027,785
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 338,931
4. Sociálne náklady (527, 528) 48,248
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 120,857
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 451,191
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 451,191
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 18,302
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 37,307
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 20,292
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 69,132
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,093,777
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 332
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 115
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 115
XII. Kurzové zisky (663) 217
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 36,101
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 509
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 509
O. Kurzové straty (563) 1,988
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 33,604
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -35,769
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 33,363
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 7,829
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 43,997
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -36,168
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 25,534
Dátum aktualizácie údajov: 09.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 09.06.2016