Vytvoriť faktúru

GALIMPEX - S - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno GALIMPEX - S
IČO 31340431
DIČ 2020325494
IČ DPH SK2020325494
Dátum vzniku 25 Januára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GALIMPEX - S
Vápenka 1
84107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 648 371 €
Zisk -117 716 €
Aktíva 1 710 173 €
Vlastný kapitál 43 387 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421264531154, +421264531155, +421264531156, +421264531167, +421264531168, +421264531169
Fax(es) 0264531169
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,547,489
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,297,987
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,297,987
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 440,323
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 845,885
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 9,535
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,244
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 249,036
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 121,312
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 235
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 992
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 120,085
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 0
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 115,450
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 110,978
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 110,978
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4,472
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 12,274
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,495
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 10,779
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 466
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 466
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,547,489
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -120,015
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,460,534
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,460,534
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 9,246
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 9,246
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -1,472,079
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,472,079
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -117,716
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,667,504
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,269,302
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 1,268,839
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 463
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 389,994
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 87,708
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 87,708
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 6,954
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 7,897
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 285,564
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,871
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 8,208
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 6,758
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,450
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 648,305
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 648,371
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 77,511
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 281,280
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -6,580
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 289,515
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,645
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 756,793
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 49,453
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 152,241
D. Služby (účtová skupina 51) 100,178
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 168,210
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 121,022
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 41,370
4. Sociálne náklady (527, 528) 5,818
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 18,488
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 56,773
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 56,773
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 197,118
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 5,442
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,890
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -108,422
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 50,339
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,415
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 5,123
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 5,123
O. Kurzové straty (563) 24
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,268
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,414
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -114,836
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -117,716
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31340431 DIČ: 2020325494 IČ DPH: SK2020325494
 • Sídlo: GALIMPEX - S, Vápenka 1, 84107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 25 Januára 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Miroslav Galovič Budovateľská 82 Ľubica 059 71 25.01.1993
  Ing. Matej Galovič Randova 5 Praha 150 00 Česká republika 19.05.2005
  Ing. Vladimír Jankela Hollého 29 Stupava 900 31 08.12.2006
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Miroslav Galovič 66 388 € (50%) Budovateľská 82 Ľubica 059 71
  Ing. Vladimír Jankela 66 388 € (50%) Hollého 29 Stupava 900 31
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   15.12.2006Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Jankela Hollého 29 Stupava 900 31
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Jankela Hollého 29 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 08.12.2006
   14.12.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Stareček Jégého 21 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Stareček Jégeho 21 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 25.01.1993
   25.05.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Galovič Budovateľská 82 Ľubica 059 71 Vznik funkcie: 25.01.1993
   Ing. Matej Galovič Randova 5 Praha 150 00 Česká republika Vznik funkcie: 19.05.2005
   Ing. Ladislav Stareček Jégeho 21 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 25.01.1993
   24.05.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Galovič Budovateľská 82 Ľubica Vznik funkcie: 25.01.1993
   Ing. Ladislav Stareček Jégeho 21 Bratislava Vznik funkcie: 25.01.1993
   14.11.2003Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Galovič Budovateľská 82 Ľubica
   Ing. Ladislav Stareček Jégého 21 Bratislava 821 08
   13.11.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Galovič Budovateľská 82 Ľubica
   Ing. Ladislav Stareček Jégého 21 Bratislava 821 08
   10.01.2003Nové sidlo:
   Vápenka 1 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miroslav Galovič Budovateľská 82 Ľubica Vznik funkcie: 25.01.1993
   Ing. Ladislav Stareček Jégeho 21 Bratislava Vznik funkcie: 25.01.1993
   09.01.2003Zrušené sidlo:
   Jégého 21 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miroslav Galovič Budovateľská 82 Ľubica
   Ing. Ladislav Stareček Jégeho 21 Bratislava
   15.01.2001Nové predmety činnosti:
   opravy motorových vozidiel
   17.05.1999Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Galovič Budovateľská 82 Ľubica
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Galovič Budovateľská 82 Ľubica
   16.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Galovič Nad Buďánkami 111/3 Praha 5 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Andrusovova 7 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Galovič Nad Buďánkami 111/3 Praha Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Andrusovova 7 Bratislava 851 01
   21.04.1997Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Stareček Jégého 21 Bratislava 821 08
   Ing. Miroslav Galovič Nad Buďánkami 111/3 Praha 5 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Andrusovova 7 Bratislava 851 01
   20.04.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Stareček Jégého 21 Bratislava 821 08
   Ing. Miroslav Galovič Nad Buďánkami 111/3 Praha 5 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Andrusovova 7 Bratislava 851 01
   22.07.1996Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   nájom hnuteľných vecí
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Stareček Jégého 21 Bratislava 821 08
   Ing. Miroslav Galovič Nad Buďánkami 111/3 Praha 5 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Andrusovova 7 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Stareček Jégeho 21 Bratislava
   Ing. Miroslav Galovič Nad Buďánkami 111/3 Praha Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Andrusovova 7 Bratislava 851 01
   21.07.1996Zrušeny predmety činnosti:
   Obchodná činnosť v oblasti automobilovej techniky /veľkoobchod a maloobchod, nákup a predaj tovaru a sprostredkovanie predaja tovaru, najmä motorových vozidiel a prídavných zariadení k motorovým vozidlám, okrem prípadov, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Stareček Jégého 21 Bratislava
   Ing. Miroslav Galovič Nad Buďánkami 111/3 Praha 5 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Stareček
   Ing. Miroslav Galovič Nad Buďánkami 111/3 Praha Česká republika
   24.06.1994Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Galovič Nad Buďánkami 111/3 Praha 5 Česká republika
   23.06.1994Zrušeny spoločníci:
   GALIMPEX, spol. s r.o. Nad Buďánkami 111/3 Praha 5 Česká republika
   25.01.1993Nové obchodné meno:
   " GALIMPEX - S, s.r.o "
   Nové sidlo:
   Jégého 21 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Obchodná činnosť v oblasti automobilovej techniky /veľkoobchod a maloobchod, nákup a predaj tovaru a sprostredkovanie predaja tovaru, najmä motorových vozidiel a prídavných zariadení k motorovým vozidlám, okrem prípadov, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie.
   Noví spoločníci:
   GALIMPEX, spol. s r.o. Nad Buďánkami 111/3 Praha 5 Česká republika
   Ing. Ladislav Stareček Jégého 21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ladislav Stareček
   Ing. Miroslav Galovič Nad Buďánkami 111/3 Praha Česká republika