Vytvoriť faktúru

BETIS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BETIS
IČO 31340482
DIČ 2020352268
IČ DPH SK2020352268
Dátum vzniku 25 Januára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BETIS
Mierová 172
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 577 594 €
Zisk 1 862 €
Aktíva 2 538 030 €
Vlastný kapitál 76 084 €
Kontaktné informácie
Email pozicovna@betis.sk
Phone(s) 0243414380
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 2,086,315
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 2,086,315
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 201,751
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 187,300
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 12,354
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,614
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 59,567
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 2,273,615
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 77,947
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 33,194
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 33,194
2. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 3,320
A.IV. Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 39,571
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,862
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,195,668
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 2,092
B.II. Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 2,186,321
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,840
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 0
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 8,490
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,171,991
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 7,255
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 577,594
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 61,646
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 511,069
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivácia (účtová skupina 62) 0
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,917
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,962
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 572,625
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 41,115
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 86,614
C. Služby (účtová skupina 51) 167,177
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 73,597
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,859
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 196,909
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 0
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 0
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,354
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,969
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 277,809
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 3
VII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 0
VIII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 0
X. Výnosové úroky (662) 3
XI. Kurzové zisky (663) 0
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 0
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 230
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 0
K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 0
L. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 0
M. Nákladové úroky (562) 0
N. Kurzové straty (563) 16
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 214
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -227
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,742
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,880
Q. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596) 0
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,862
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31340482 DIČ: 2020352268 IČ DPH: SK2020352268
 • Sídlo: BETIS, Mierová 172, 82105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 25 Januára 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Tibor Király Röntgenova 4 Bratislava 851 01 25.01.1993
  Ing. Tibor Gebauer Mamateyova 28 Bratislava 851 05 30.03.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Tibor Király 16 597 € (50%) Röntgenova 4 Bratislava 851 01
  Ing. Tibor Gebauer 16 597 € (50%) Mamateyova 28 Bratislava 851 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   15.03.2005Nové sidlo:
   Mierová 172 Bratislava 821 05
   Nové predmety činnosti:
   prenájom a správa nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom - obstarávateľské služby spojené s prenájmom a správou nehnuteľností,
   Noví spoločníci:
   Ing. Tibor Gebauer Mamateyova 28 Bratislava 851 05
   Nový štatutárny orgán:
   Tibor Király Röntgenova 4 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 25.01.1993
   Ing. Tibor Gebauer Mamateyova 28 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 30.03.1998
   14.03.2005Zrušené sidlo:
   Syslia 31 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   Alžbeta Gebauerová Beckovská 33 Bratislava 821 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tibor Gebauer Mamateyova 28 Bratislava 851 05
   Tibor Király Röntgenova 4 Bratislava 851 01
   27.09.1999Nové predmety činnosti:
   výroba a montáž plastových a hliníkových okien a dverí
   22.07.1998Nové sidlo:
   Syslia 31 Bratislava 821 05
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
   Noví spoločníci:
   Tibor Király Röntgenova 4 Bratislava 851 01
   Alžbeta Gebauerová Beckovská 33 Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tibor Gebauer Mamateyova 28 Bratislava 851 05
   Tibor Király Röntgenova 4 Bratislava 851 01
   21.07.1998Zrušené sidlo:
   Hradská 30 Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07
   Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzovanie nevýherných automatov
   prevádzkovanie výherných automatov
   Zrušeny spoločníci:
   Alžbeta Gebauerová Mamatyova 28 Bratislava
   Tibor Király Röntgenova 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Tibor Király
   18.08.1997Nové sidlo:
   Hradská 30 Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07
   17.08.1997Zrušené sidlo:
   Röntgenova 4 Bratislava 851 01
   05.05.1993Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť
   prenájom priemyselného tovaru
   prevádzovanie nevýherných automatov
   prevádzkovanie výherných automatov
   04.05.1993Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie výherných automatov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Selecký
   25.01.1993Nové obchodné meno:
   BETIS spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Röntgenova 4 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie výherných automatov
   Noví spoločníci:
   Alžbeta Gebauerová Mamatyova 28 Bratislava
   Tibor Király Röntgenova 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Tibor Király
   Milan Selecký