Vytvoriť faktúru

PAXTRAVEL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 12.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno PAXTRAVEL
IČO 31340571
DIČ 2020350486
IČ DPH SK2020350486
Dátum vzniku 25 Januára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PAXTRAVEL
Pečnianska 23
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 807 394 €
Zisk 52 052 €
Aktíva 147 875 €
Vlastný kapitál 46 149 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421948203511, +421948024289, +421948275382, +421948232766
Fax(es) 0255424231
Dátum aktualizácie údajov: 12.08.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 132,685
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 15,221
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 15,221
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 15,221
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 115,861
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,481
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,481
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,481
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 114,380
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 17,739
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 96,641
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,603
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,603
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 132,685
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 106,623
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 8,634
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 8,185
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 8,185
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 30,449
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 30,449
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 52,052
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 26,062
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 428
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 428
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 20,207
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 5,602
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,602
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,842
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,775
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,988
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 5,427
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 5,427
Dátum aktualizácie údajov: 12.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 807,402
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 807,394
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 801,852
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,542
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 744,591
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,865
D. Služby (účtová skupina 51) 670,282
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 71,257
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 52,950
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 17,679
4. Sociálne náklady (527, 528) 628
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 83
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 4,306
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 4,306
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) -7,202
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 62,803
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 125,705
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 9
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 9
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,051
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 96
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 96
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 955
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,042
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 61,761
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 9,709
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 9,709
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 52,052
Dátum aktualizácie údajov: 12.08.2016
Dátum aktualizácie údajov: 12.08.2016