Vytvoriť faktúru

Coca-Cola HBC Slovenská republika - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 20.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Coca-Cola HBC Slovenská republika
IČO 31340628
DIČ 2020342280
IČ DPH SK2020342280
Dátum vzniku 25 Januára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Coca-Cola HBC Slovenská republika
Tuhovská 1, P.O. Box 37
83107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 104 970 237 €
Zisk 937 029 €
Aktíva 42 435 029 €
Vlastný kapitál 24 312 855 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0249263111, 49263111
Dátum aktualizácie údajov: 20.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 51,969,059
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 14,790,095
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 11,565
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 11,565
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 14,774,214
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 52,230
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 6,878,213
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 7,843,771
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 4,316
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 4,316
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 36,276,146
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 4,071,498
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,425,065
3. Výrobky (123) - /194/ 733,320
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,913,113
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 6,092,678
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 2,600,131
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,600,131
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 3,492,547
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 25,600,029
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 11,003,938
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,455,406
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,548,532
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 14,349,379
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 246,712
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 23,633
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 23,633
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 488,308
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 21,917
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 466,391
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 902,818
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 17,498
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 52,139
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 833,181
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 51,969,059
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 29,690,376
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 88,543,285
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 88,543,285
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 653,114
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 653,114
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -60,443,052
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -60,443,052
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 937,029
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 22,278,683
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 30,322
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 30,322
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 14,007,718
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 11,281,790
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,632,402
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,649,388
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 210,347
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 167,209
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,323,453
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 24,919
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 8,240,643
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 116,731
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 8,123,912
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 0
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 0
Dátum aktualizácie údajov: 20.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 10,285,042
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 104,970,237
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 48,905,297
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 39,418,860
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 10,163,263
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 478,075
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 3,270,617
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,845,943
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 888,182
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 103,651,070
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 32,530,030
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 35,235,827
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 525,981
D. Služby (účtová skupina 51) 17,954,601
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 8,386,099
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 6,033,395
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,721,392
4. Sociálne náklady (527, 528) 631,312
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 121,922
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 5,389,312
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 5,382,851
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 6,461
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 1,653,011
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 63,277
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,791,010
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,319,167
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 15,989,673
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 66,240
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 63,497
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 63,497
XII. Kurzové zisky (663) 2,743
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 28,736
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 16
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 16
O. Kurzové straty (563) 4,623
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 24,097
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 37,504
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,356,671
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 419,642
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,675,407
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -2,255,765
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 937,029
Dátum aktualizácie údajov: 20.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 20.10.2016