Vytvoriť faktúru

TIPOS, národná lotériová - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 20.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TIPOS, národná lotériová
IČO 31340822
DIČ 2020341455
IČ DPH SK2020341455
Dátum vzniku 28 Januára 1993
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo TIPOS, národná lotériová
Brečtanová 1
83007
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 398 223 532 €
Zisk 9 493 741 €
Aktíva 55 770 492 €
Vlastný kapitál 13 712 347 €
Kontaktné informácie
Email info@tipos.sk
Phone(s) 0259419111, 0376522880, 0484136670, 0254791572, 0254791576, 054754791573, 05479157354791573, 18177,
Fax(es) 0254791576, 0417002981, 0556335055
Dátum aktualizácie údajov: 20.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 53,907,666
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,080,384
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 411,140
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 231,610
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 108,257
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 71,273
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,544,244
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 317,220
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 617,252
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 420,774
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 188,998
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 1,125,000
9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) 1,125,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 48,911,195
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 429,720
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 429,720
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 3,677,885
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 33
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 33
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 3,677,852
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,558,901
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,540,511
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,540,511
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 18,390
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 42,244,689
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 80,374
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 42,164,315
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,916,087
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 6,304
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 420,897
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 1,488,886
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 53,907,666
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 18,854,606
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 365,133
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 365,133
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,420,193
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,420,193
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 8,776,027
2. Ostatné fondy (427, 42X) 8,776,027
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -1,200,488
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 67,149,873
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -68,350,361
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,493,741
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 24,187,516
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 10,061,528
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 9,990,000
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 71,528
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 21,280
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 21,280
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 9,847,779
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 4,385,453
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,385,453
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 115,472
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 164,060
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 456,109
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,726,685
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 4,256,929
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 150,428
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 4,106,501
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 10,865,544
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 124,709
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 10,230,938
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 509,897
Dátum aktualizácie údajov: 20.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 398,292,689
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 398,223,532
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 398,101,218
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 29,800
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 92,514
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 385,729,039
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,587,004
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 279,281
D. Služby (účtová skupina 51) 47,175,333
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 3,691,120
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 2,433,751
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 123,435
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,027,926
4. Sociálne náklady (527, 528) 106,008
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 35,600,790
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 641,865
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 641,865
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 1,581
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 20,650
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 296,731,415
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 12,494,493
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 349,059,600
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 69,226
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 69,157
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 69,157
XII. Kurzové zisky (663) 69
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 291,868
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 82
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 82
O. Kurzové straty (563) 415
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 291,371
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -222,642
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 12,271,851
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,778,110
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,309,502
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 468,608
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 9,493,741
Dátum aktualizácie údajov: 20.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 20.08.2015
 • IČO:31340822 DIČ: 2020341455 IČ DPH: SK2020341455
 • Sídlo: TIPOS, národná lotériová, Brečtanová 1, 83007, Bratislava
 • Dátum vzniku: 28 Januára 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ján Barczi predseda a generálny riaditeľ Rozvodná 3189/17 Bratislava 831 01 12.02.2015
  Ing. Ivan Litvaj člen Stará vinárska 5038/33 Bratislava 811 04 03.09.2012
  JUDr. Renáta Pisárová člen Panónska cesta 3813/4A Bratislava 851 04 03.09.2012
  Ing. Peter Vanek člen Petrova Ves 265 Petrova Ves 908 44 03.09.2012
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.06.2015Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie štátnej lotérie - lotérie pokladničných dokladov podľa ust. § 3 ods. 2 písm. a) v nadväznosti na ust. § 4 ods. 3 písm. f) a ust. § 4a zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
   prevádzkovanie stávkových hier (kurzových stávok) podľa ust. § 3 ods. 2 písm. c) v nadväznosti na ust. § 6 ods. 4 zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov prostredníctvom krátkych textových správ
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Barczi - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Rozvodná 3189/17 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 12.02.2015
   03.06.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Barczi - predseda predstavenstva Rozvodná 3189/17 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 12.02.2015
   24.02.2015Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Barczi - predseda predstavenstva Rozvodná 3189/17 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 12.02.2015
   23.02.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Barczi - podpredseda Rozvodná 3189/17 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 03.09.2012
   06.12.2014Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Renáta Pisárová - člen Panónska cesta 3813/4A Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 03.09.2012
   05.12.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Renáta Pisárová - člen Panónska cesta 3813/4A Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 03.09.2012
   19.11.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Ladislav Kriška - predseda Mudroňova 615/18 Košice 040 01 Vznik funkcie: 03.09.2012
   19.06.2013Nové predmety činnosti:
   organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   18.06.2013Zrušeny predmety činnosti:
   organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
   04.06.2013Nové predmety činnosti:
   vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   služby súvisiace s produkciou filmov a videozáznamov
   prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
   vydavateľská činnosť
   organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
   23.05.2013Nové predmety činnosti:
   vysielanie prostredníctvom internetu
   11.09.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Litvaj - člen Stará vinárska 5038/33 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 03.09.2012
   Ing. Peter Vanek - člen Petrova Ves 265 Petrova Ves 908 44 Vznik funkcie: 03.09.2012
   Ing. Ján Barczi - podpredseda Rozvodná 3189/17 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 03.09.2012
   PhDr. Ladislav Kriška - predseda Mudroňova 615/18 Košice 040 01 Vznik funkcie: 03.09.2012
   Mgr. Renáta Pisárová - člen Panónska cesta 3813/4A Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 03.09.2012
   10.09.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Jozef Bannert - člen Ulica Republiky 1005/27 Žilina 010 01 Vznik funkcie: 02.08.2010
   Ing. Ján Barczi - predseda Rozvodná 3189/17 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 31.05.2012
   Ing. Milan Homoľa - člen Belinského 7 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 02.08.2010
   Ing. Katarína Štefaničková - člen Valová 22 Piešťany 921 01 Vznik funkcie: 21.10.2010
   28.06.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Günther Furin - podpredseda Ďatelinova 2 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 11.08.2010
   07.06.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Barczi - predseda Rozvodná 3189/17 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 31.05.2012
   04.05.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ing. Miloš Ronec - predseda C2 81/25 Dubnica nad Váhom 018 41 Vznik funkcie: 29.09.2010
   29.10.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Katarína Štefaničková - člen Valová 22 Piešťany 921 01 Vznik funkcie: 21.10.2010
   28.10.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mário Schwab - člen Pri starom letisku 21 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 02.08.2010
   02.10.2010Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Ing. Miloš Ronec - predseda C2 81/25 Dubnica nad Váhom 018 41 Vznik funkcie: 29.09.2010
   01.10.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Žiačik - predseda Kresánkova 20 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 02.08.2010
   30.09.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Günther Furin - podpredseda Ďatelinova 2 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 11.08.2010
   29.09.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Günther Furin - člen Ďatelinova 2 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 02.08.2010
   13.08.2010Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Jozef Bannert - člen Ulica Republiky 1005/27 Žilina 010 01 Vznik funkcie: 02.08.2010
   Ing. Günther Furin - člen Ďatelinova 2 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 02.08.2010
   Ing. Milan Homoľa - člen Belinského 7 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 02.08.2010
   Ing. Mário Schwab - člen Pri starom letisku 21 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 02.08.2010
   Ing. Stanislav Žiačik - predseda Kresánkova 20 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 02.08.2010
   12.08.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Homoľa - predseda Belinského 7 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 14.07.2010
   10.08.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Homoľa - predseda Belinského 7 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 14.07.2010
   09.08.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Barczi - podpredseda Rozvodná 17 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 03.04.2008
   Ing. Peter Kapusta - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Rezedová 26 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 08.11.2006
   JUDr. Milan Knop - člen Bačíkova 329/4 Košice 040 01 Vznik funkcie: 08.11.2006
   PhDr. Ladislav Kriška - člen Mudroňova 18 Košice 040 01 Vznik funkcie: 20.03.2008
   Ing. Ivan Litvaj - člen Stará vinárska 33 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 08.11.2006
   13.11.2009Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Milan Knop - člen Bačíkova 329/4 Košice 040 01 Vznik funkcie: 08.11.2006
   PhDr. Ladislav Kriška - člen Mudroňova 18 Košice 040 01 Vznik funkcie: 20.03.2008
   12.11.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Milan Knop - člen Šalviová 38 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 08.11.2006
   Mgr. Ladislav Kriška - člen Mudroňova 18 Košice 040 01 Vznik funkcie: 20.03.2008
   05.06.2009Nové sidlo:
   Brečtanová 1 Bratislava 830 07
   04.06.2009Zrušené sidlo:
   Brečtanova 1 Bratislava 830 07
   10.04.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Barczi - podpredseda Rozvodná 17 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 03.04.2008
   Mgr. Ladislav Kriška - člen Mudroňova 18 Košice 040 01 Vznik funkcie: 20.03.2008
   09.04.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Barczi - člen Rozvodná 17 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 08.11.2006
   Ing. Stanislav Fuňa - podpredseda Komenského 6 Modra 900 01 Vznik funkcie: 08.11.2006
   01.03.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Barczi - člen Rozvodná 17 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 08.11.2006
   28.02.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Barczi - člen Pluhová 18 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 08.11.2006
   21.11.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Barczi - člen Pluhová 18 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 08.11.2006
   Ing. Stanislav Fuňa - podpredseda Komenského 6 Modra 900 01 Vznik funkcie: 08.11.2006
   Ing. Peter Kapusta - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Rezedová 26 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 08.11.2006
   JUDr. Milan Knop - člen Šalviová 38 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 08.11.2006
   Ing. Ivan Litvaj - člen Stará vinárska 33 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 08.11.2006
   20.11.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Dobák - člen predstavenstva Lesná 535/4 Tomášov - Doma 900 44 Vznik funkcie: 27.01.2003
   Ing. Milan Homoľa - člen predstavenstva Belinského 7 Bratislava Vznik funkcie: 26.11.2002
   Ing. Ivan Jaroš - podpredseda predstavenstva Strážovská 17 Žilina Vznik funkcie: 02.12.2002
   Ing. Juraj Laurinc - člen predstavenstva Komárnická 40 Bratislava Vznik funkcie: 27.01.2003
   Ing. Stanislav Žiačik - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Kresánkova 3471/20 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 26.11.2002
   14.07.2006Nový štatutárny orgán:
   Štefan Dobák - člen predstavenstva Lesná 535/4 Tomášov - Doma 900 44 Vznik funkcie: 27.01.2003
   13.07.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Dobák - člen predstavenstva Herlianska 4 Bratislava Vznik funkcie: 27.01.2003
   06.06.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Žiačik - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Kresánkova 3471/20 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 26.11.2002
   05.06.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Žiačik - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Rozvodná 19 Bratislava Vznik funkcie: 26.11.2002
   03.05.2006Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie lotériových hier podľa ust. § 4 ods. 3 písm. c), d) a e) zák. č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
   prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom internetu podľa ust. § 3 ods. 2 písm. f) zák. č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
   vykonávanie podnikateľskej činnosti súvisiacej s prevádzkovaním hazardných hier podľa ust. § 53 ods. 1 zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov:- účasť na zakladaní a prevádzkovaní hazardných hier podľa príslušného zákona v obchodných spoločnostiach v Slovenskej republike,- činnosť organizačných a ekonomických poradcov v oblasti prevádzkovania hazardných hier podľa zákona NR SR č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a doplnení niektorých zákonov,- poskytovanie sprostredkovateľských služieb pre spoločnosti podnikajúce v oblasti hazardných hier
   02.05.2006Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier podľa zákona SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení zmien a doplnkov
   účasť na zakladaní a prevádzkovaní lotérií a iných podobných hier podľa príslušného zákona v obchodných spoločnostiach v Slovenskej republike
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov v oblasti prevádzkovania lotérií a iných podobných hier podľa zákona SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení zmien a doplnkov
   poskytovanie sprostredkovateľských služieb pre spoločnosti podnikajúce v oblasti lotérií a iných podobných hier
   18.01.2006Nové predmety činnosti:
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   administratívne práce
   organizovanie školení, kurzov a seminárov
   prieskum trhu a verejnej mienky
   kopírovacie práce
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľská činnosť
   prenájom strojov, prístrojov, zariadení a technologických celkov v rozsahu voľnej živnosti
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
   30.06.2005Nové obchodné meno:
   TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
   29.06.2005Zrušené obchodné meno:
   TIPOS a. s.
   06.08.2003Nový štatutárny orgán:
   Štefan Dobák - člen predstavenstva Herlianska 4 Bratislava Vznik funkcie: 27.01.2003
   Ing. Ivan Jaroš - podpredseda predstavenstva Strážovská 17 Žilina Vznik funkcie: 02.12.2002
   Ing. Juraj Laurinc - člen predstavenstva Komárnická 40 Bratislava Vznik funkcie: 27.01.2003
   05.08.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Jaroš - člen predstavenstva Strážovská 17 Žilina Vznik funkcie: 26.11.2002
   05.12.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Homoľa - člen predstavenstva Belinského 7 Bratislava Vznik funkcie: 26.11.2002
   Ing. Ivan Jaroš - člen predstavenstva Strážovská 17 Žilina Vznik funkcie: 26.11.2002
   Ing. Stanislav Žiačik - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Rozvodná 19 Bratislava Vznik funkcie: 26.11.2002
   04.12.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Mária Ďurišinová - podpred. predstv. Osuského 42 Bratislava Skončenie funkcie: 26.11.2002
   Ing. Peter Hrnek , CSc. - člen predstav. Jégeho 15 Bratislava Skončenie funkcie: 26.11.2002
   Ing. Ivan Jaroš - člen predst. Strážovská 17 Žilina Skončenie funkcie: 26.11.2002
   Ing. Pavel Murgaš - člen predst. Budatínska 63 Bratislava Skončenie funkcie: 26.11.2002
   Ing. Jozef Sokira , CSc. - preds.predst. a gen. riaditeľ Hodálova 1 Bratislava Skončenie funkcie: 26.11.2002
   18.10.2002Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   kúpa tovaru na účely predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom (veľkoobchod)
   reklamné činnosti
   07.12.1998Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Mária Ďurišinová - podpred. predstv. Osuského 42 Bratislava Skončenie funkcie: 26.11.2002
   Ing. Peter Hrnek , CSc. - člen predstav. Jégeho 15 Bratislava Skončenie funkcie: 26.11.2002
   Ing. Ivan Jaroš - člen predst. Strážovská 17 Žilina Skončenie funkcie: 26.11.2002
   Ing. Pavel Murgaš - člen predst. Budatínska 63 Bratislava Skončenie funkcie: 26.11.2002
   Ing. Jozef Sokira , CSc. - preds.predst. a gen. riaditeľ Hodálova 1 Bratislava Skončenie funkcie: 26.11.2002
   06.12.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Baltazár Dubeň - člen Robotnícka 8 Bratislava 831 03
   Vincent Dubeň - preds.predst. a prezid.spol. Landauova 6 Bratislava
   Ing. Martin Forro - člen predstavenstva Markova 5 Bratislava
   Ing. Richard Frimmel - podpredseda predstavenstva Sibírska 27 Bratislava
   Ing. Peter Hrnek , CSc. - podpredseda Jégeho 15 Bratislava
   Ing. Marián Pochaba - člen predstavenstva Furdekova 3 Bratislava
   09.11.1998Nové sidlo:
   Brečtanova 1 Bratislava 830 07
   08.11.1998Zrušené sidlo:
   Vajnorská 32 Bratislava 831 03
   11.06.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Hrnek , CSc. - podpredseda Jégeho 15 Bratislava
   10.06.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Hrnek , CSc. Jégého 15 Bratislava
   29.05.1998Nový štatutárny orgán:
   Baltazár Dubeň - člen Robotnícka 8 Bratislava 831 03
   31.03.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Forro - člen predstavenstva Markova 5 Bratislava
   Ing. Peter Hrnek , CSc. Jégého 15 Bratislava
   Ing. Marián Pochaba - člen predstavenstva Furdekova 3 Bratislava
   30.03.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Krivosudský - člen predstavenstva 3338 Kralová pri Senci
   Doc. Dr. Marián Kudlej , CSc. - podpredseda predstavenstva
   Ing. Robert Nemcsics - člen predstavenstva Majerníkova 56 Bratislava
   12.11.1997Nový štatutárny orgán:
   Vincent Dubeň - preds.predst. a prezid.spol. Landauova 6 Bratislava
   Ing. Richard Frimmel - podpredseda predstavenstva Sibírska 27 Bratislava
   Ing. Ivan Krivosudský - člen predstavenstva 3338 Kralová pri Senci
   Doc. Dr. Marián Kudlej , CSc. - podpredseda predstavenstva
   Ing. Robert Nemcsics - člen predstavenstva Majerníkova 56 Bratislava
   11.11.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Vincent Dubeň - prezident spoločnosti Landauova 6 Bratislava
   Ing. Richard Frimmel - podpredseda predstavenstva Sibírska 27 Bratislava
   Ing. Peter Hrnek , CSc. - predseda predstavenstva Jégého 15 Bratislava
   Ing. Ivan Krivosudský - člen 3338 Kralová pri Senci
   Ing. Robert Nemcsics Majerníkova 56 Bratislava
   03.06.1997Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier podľa zákona SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení zmien a doplnkov
   účasť na zakladaní a prevádzkovaní lotérií a iných podobných hier podľa príslušného zákona v obchodných spoločnostiach v Slovenskej republike
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov v oblasti prevádzkovania lotérií a iných podobných hier podľa zákona SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení zmien a doplnkov
   poskytovanie sprostredkovateľských služieb pre spoločnosti podnikajúce v oblasti lotérií a iných podobných hier
   02.06.1997Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie číselných lotérií a stávkových hrier podľa z.SNR č.194/1990 Zb. o lotériách a iných hrách v platnom znení
   03.10.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Robert Nemcsics Majerníkova 56 Bratislava
   02.10.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Oľga Kolářová - člen Jurigovo nám 13 Bratislava
   04.06.1996Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Vincent Dubeň - prezident spoločnosti Landauova 6 Bratislava
   Ing. Richard Frimmel - podpredseda predstavenstva Sibírska 27 Bratislava
   Ing. Peter Hrnek , CSc. - predseda predstavenstva Jégého 15 Bratislava
   Ing. Oľga Kolářová - člen Jurigovo nám 13 Bratislava
   Ing. Ivan Krivosudský - člen 3338 Kralová pri Senci
   03.06.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Vincent Dubeň - generálny riaditeľ Landauova 6 Bratislava
   Ing. Richard Frimmel - podpredseda predstavenstva Sibírska 27 Bratislava
   Ing. Peter Hrnek , CSc. - člen Jégého 15 Bratislava
   Ing. Oľga Kolářová - člen Jurigovo nám 13 Bratislava
   Ing. Ján Vančík - predseda predstavenstva Budatínska 21 Bratislava
   30.08.1995Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie číselných lotérií a stávkových hrier podľa z.SNR č.194/1990 Zb. o lotériách a iných hrách v platnom znení
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Vincent Dubeň - generálny riaditeľ Landauova 6 Bratislava
   Ing. Richard Frimmel - podpredseda predstavenstva Sibírska 27 Bratislava
   Ing. Peter Hrnek , CSc. - člen Jégého 15 Bratislava
   Ing. Oľga Kolářová - člen Jurigovo nám 13 Bratislava
   Ing. Ján Vančík - predseda predstavenstva Budatínska 21 Bratislava
   29.08.1995Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie číselných lotérií a stávkových hier podľa § 2 písm. c) zák. SNR č. 194/1990 Zb., v znení zák. SNR č. 68/ 1992 Zb. o lotériach a iných hrách
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Richard Frimmel - generálny riaditeľ Vajnorská 30 Bratislava
   Ing. Oľga Kolářová - člen Jurigovo nám. 13 Bratislava
   Ing. Ján Vančík - predseda predstavenstva Budatínska 21 Bratislava
   23.09.1994Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie číselných lotérií a stávkových hier podľa § 2 písm. c) zák. SNR č. 194/1990 Zb., v znení zák. SNR č. 68/ 1992 Zb. o lotériach a iných hrách
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Richard Frimmel - generálny riaditeľ Vajnorská 30 Bratislava
   Ing. Oľga Kolářová - člen Jurigovo nám. 13 Bratislava
   Ing. Ján Vančík - predseda predstavenstva Budatínska 21 Bratislava
   22.09.1994Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie číselných lotérií a stávkových hier podľa § 2 písm. c/ a f/ zák. SNR č. 194/1990 Zb., v znení zák. SNR č. 68/1992 Zb. o lotériách a iných hrách, distribúcia a predaj žrebov okamžitých lotérií
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ladislav Čambal Landauova 24 Bratislava
   PaedDr. Július Dubovský Drobného 25 Bratislava
   Ing. Richard Frimmel - generálny riaditeľ Vajnorská 30 Bratislava
   Ing. Ivan Hargaš Jakubovo nám. 13 Bratislava
   Ing. Ivan Jaroš Strážovská 17 Žilina
   Doc. Ing. Ján Lukáčik , CSc. Hanulova 1 Bratislava
   Mgr. Ladislav Veselský Kafendova 4 Bratislava
   13.01.1994Nové sidlo:
   Vajnorská 32 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   PaedDr. Július Dubovský Drobného 25 Bratislava
   Ing. Ivan Jaroš Strážovská 17 Žilina
   Doc. Ing. Ján Lukáčik , CSc. Hanulova 1 Bratislava
   12.01.1994Zrušené sidlo:
   Junácka 6 Bratislava 831 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Gejza Wimmer , CSc. Gercenova 13 Bratislava
   28.01.1993Nové obchodné meno:
   TIPOS a. s.
   Nové sidlo:
   Junácka 6 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie číselných lotérií a stávkových hier podľa § 2 písm. c/ a f/ zák. SNR č. 194/1990 Zb., v znení zák. SNR č. 68/1992 Zb. o lotériách a iných hrách, distribúcia a predaj žrebov okamžitých lotérií
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ladislav Čambal Landauova 24 Bratislava
   Ing. Richard Frimmel - generálny riaditeľ Vajnorská 30 Bratislava
   Ing. Ivan Hargaš Jakubovo nám. 13 Bratislava
   Mgr. Ladislav Veselský Kafendova 4 Bratislava
   RNDr. Gejza Wimmer , CSc. Gercenova 13 Bratislava