Vytvoriť faktúru

TIPOS, národná lotériová - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 19.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno TIPOS, národná lotériová
IČO 31340822
DIČ 2020341455
IČ DPH SK2020341455
Dátum vzniku 28 Januára 1993
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo TIPOS, národná lotériová
Brečtanová 1
83007
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 423 873 871 €
Zisk 7 299 828 €
Aktíva 55 770 492 €
Vlastný kapitál 13 712 347 €
Kontaktné informácie
Email info@tipos.sk
Phone(s) 0259419111, 0376522880, 0484136670, 0254791572, 0254791576, 054754791573, 05479157354791573, 18177,
Fax(es) 0254791576, 0417002981, 0556335055
Dátum aktualizácie údajov: 19.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 57,610,329
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 5,790,055
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 852,690
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 197,438
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 636,206
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 19,046
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,243,524
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 317,220
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 489,160
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 425,756
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 11,388
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 3,693,841
9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) 3,693,841
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 50,018,844
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 564,242
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 564,242
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 3,824,536
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 33
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 33
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 3,824,503
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,935,169
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 4,918,015
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,918,015
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 156
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 16,998
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 40,694,897
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 65,068
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 40,629,829
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,801,430
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 1,976
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,050,472
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 748,982
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 57,610,329
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 14,185,805
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 365,133
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 365,133
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,420,193
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,420,193
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 4,921,766
2. Ostatné fondy (427, 42X) 4,921,766
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 178,885
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 68,529,246
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -68,350,361
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,299,828
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 25,220,043
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 8,070,851
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 7,976,000
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 94,851
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 23,537
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 23,537
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 12,618,140
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 6,601,269
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,601,269
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 2,014,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 184,747
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 172,112
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 608,570
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,037,442
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 4,507,515
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 131,307
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 4,376,208
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 18,204,481
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 87,731
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 16,785,520
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 1,331,230
Dátum aktualizácie údajov: 19.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 423,911,848
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 423,873,871
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 423,687,349
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,217
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 184,305
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 413,926,366
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,312,246
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 229,246
D. Služby (účtová skupina 51) 48,147,619
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 3,923,259
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 2,581,143
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 112,957
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,104,564
4. Sociálne náklady (527, 528) 124,595
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 35,837,499
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 586,267
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 586,267
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 159,293
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 323,730,937
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 9,947,505
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 373,998,238
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 38,518
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 37,977
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 37,977
XII. Kurzové zisky (663) 541
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 350,704
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 80
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 80
O. Kurzové straty (563) 1,527
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 349,097
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -312,186
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 9,635,319
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,335,491
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,482,143
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -146,652
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 7,299,828
Dátum aktualizácie údajov: 19.01.2017
Dátum aktualizácie údajov: 19.01.2017