Vytvoriť faktúru

INSPEKTA SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno INSPEKTA SLOVAKIA
IČO 31340911
DIČ 2020312437
IČ DPH SK2020312437
Dátum vzniku 28 Januára 1993
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo INSPEKTA SLOVAKIA
Zelinárska 2
82005
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 660 225 €
Zisk 11 434 €
Aktíva 1 627 411 €
Vlastný kapitál 570 095 €
Kontaktné informácie
Email inspekta@inspekta.sk
Mobile phone(s) 0904185612
Fax(es) 0255573375
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,789,309
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 679,688
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 5,370
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 5,370
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 0
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 0
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 176,409
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 0
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 97,501
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 78,908
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 0
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 0
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 0
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 0
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 497,909
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 497,909
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 0
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 0
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 0
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 0
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 0
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 0
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 0
9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) 0
10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/ 0
11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,080,290
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 6,109
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 6,109
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 0
3. Výrobky (123) - /194/ 0
4. Zvieratá (124) - /195/ 0
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 0
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 0
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 1,485
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 0
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 0
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 1,485
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 957,226
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 860,532
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 97,437
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 763,095
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 0
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 0
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 61,765
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 0
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 34,929
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
B.IV.1. Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
3. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) 0
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 115,470
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 36,602
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 78,868
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 29,331
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 0
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 22,436
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 0
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 6,895
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,789,309
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 579,554
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 182,600
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 182,600
2. Zmena základného imania +/- 419 0
3. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 0
A.II. Emisné ážio (412) 0
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 0
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 36,520
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 36,520
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 0
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 0
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 0
2. Ostatné fondy (427, 42X) 0
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 0
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 0
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 0
3. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 349,000
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 349,000
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 0
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 11,434
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,209,755
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 83,865
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 0
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 0
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 0
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 0
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 0
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 0
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 0
7. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 0
8. Vydané dlhopisy (473A/-/255A) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 24,121
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 59,744
11. Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 0
12. Odložený daňový záväzok (481A) 0
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 0
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 0
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 0
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 897,950
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 711,662
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 390,906
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 320,756
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 0
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 0
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 0
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 62,722
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 30,326
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 17,576
9. Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 0
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 75,664
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 15,238
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 13,141
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,097
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 124,702
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 88,000
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 0
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 0
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 0
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 0
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 4,660,230
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,660,225
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 16,474
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 0
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 4,252,422
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 0
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 17,102
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 374,227
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,603,939
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 14,976
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 192,337
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 0
D. Služby (účtová skupina 51) 3,315,947
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 919,339
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 600,716
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 68,711
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 225,199
4. Sociálne náklady (527, 528) 24,713
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 7,029
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 37,165
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 37,165
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 0
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 16,215
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -5,164
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 106,095
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 56,286
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 745,636
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 0
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 0
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 0
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 0
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 0
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 0
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 0
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 0
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 5
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 0
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 5
XII. Kurzové zisky (663) 0
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 0
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 0
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 29,653
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 0
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 0
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 0
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 19,228
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 0
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 19,228
O. Kurzové straty (563) 275
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 0
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 10,150
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -29,648
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 26,638
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 15,204
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 15,238
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -34
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 0
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 11,434
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31340911 DIČ: 2020312437 IČ DPH: SK2020312437
 • Sídlo: INSPEKTA SLOVAKIA, Zelinárska 2, 82005, Bratislava
 • Dátum vzniku: 28 Januára 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  JUDr. Vojtech Besedič predseda Na Dieloch 5 Stupava 900 31 17.04.2004
  Roman Besedič člen Stanekova 24 Bratislava 841 03 14.12.2004
  PhDr. Zuzana Vršanská podpredseda Kadnárova 100 Bratislava 831 51 08.09.2008
  Lucia Danišová Hlavná 999/54 Stupava 900 31 08.09.2008
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   31.08.2011Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Zuzana Vršanská - podpredseda Kadnárova 100 Bratislava 831 51 Vznik funkcie: 08.09.2008
   30.08.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Zuzana Herichová - podpredseda Kadnárova 100 Bratislava 831 51 Vznik funkcie: 08.09.2008
   05.11.2008Nový štatutárny orgán:
   Lucia Danišová Hlavná 999/54 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 08.09.2008
   PhDr. Zuzana Herichová - podpredseda Kadnárova 100 Bratislava 831 51 Vznik funkcie: 08.09.2008
   04.11.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Besedič - podpredseda Prídavková 51 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 14.12.2004
   Štefan Zaic - člen Estónska 10 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 17.04.2004
   29.01.2005Nový štatutárny orgán:
   Roman Besedič - člen Stanekova 24 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 14.12.2004
   Jozef Besedič - podpredseda Prídavková 51 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 14.12.2004
   28.01.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Jiří Janatka - člen Savaljevova 14 Praha 4 140 66 Česká republika Vznik funkcie: 17.04.2004
   Roman Lesný - podpredseda K Zaječímu vrchu 737 KLATOVY 339 01 Česká republika Vznik funkcie: 17.04.2004
   17.06.2004Nové obchodné meno:
   INSPEKTA SLOVAKIA, a. s.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Vojtech Besedič - predseda Na Dieloch 5 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 17.04.2004
   Štefan Zaic - člen Estónska 10 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 17.04.2004
   Jiří Janatka - člen Savaljevova 14 Praha 4 140 66 Česká republika Vznik funkcie: 17.04.2004
   Roman Lesný - podpredseda K Zaječímu vrchu 737 KLATOVY 339 01 Česká republika Vznik funkcie: 17.04.2004
   16.06.2004Zrušené obchodné meno:
   INSPEKTA SLOVAKIA, akciová spoločnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Vojtech Besedič - podpredseda Na Dieloch 5 Stupava
   Ing. Jiří Kuděj Líščie Nivy 442/2 Bratislava
   Juraj Lepiš Starohorská 30 Banská Bystrica Vznik funkcie: 07.06.2002
   Ing. Ján Strnad - predseda Líščie Nivy 442/3 Bratislava
   28.10.2003Nové predmety činnosti:
   prevádzanie nestrannej kontroly tovarov a služieb na základe zmlúv
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti kontrolných a inšpekčných služieb
   služby verejných nosičov a poslov
   revízie a skúšky prevádzkovaných kotlov a tlakových nádob
   revízie elektrických zariadení
   školiaca a konzultačná činnosť pri zavádzaní systémov manažmentu podľa medzinárodných noriem ISO pre oblasť kvality a environmentu v rozsahu voľnej živnosti
   zasielateľstvo
   vykonávanie colnej deklarácie
   verejná cestná nákladná doprava
   zabezpečenie colných dlhov zárukou
   poskytovanie poštových služieb
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   27.10.2003Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzanie nestrannej kontroly tovarov a služieb na základe zmlúv
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti kontrolných a inšpekčných služieb
   služby verejných nosičov a poslov
   revízie a skúšky prevádzkovaných kotlov a tlakových nádob
   revízie elektrických zariadení
   školiaca a konzultačná činnosť pri zavádzaní systémov riadenia akosti podľa ISO noriem radu 9000
   zasielateľstvo
   vykonávanie colnej deklarácie
   verejná cestná nákladná doprava
   zabezpečenie colných dlhov zárukou
   poskytovanie poštových služieb
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   07.11.2002Nové predmety činnosti:
   poskytovanie poštových služieb
   Nový štatutárny orgán:
   Juraj Lepiš Starohorská 30 Banská Bystrica Vznik funkcie: 07.06.2002
   06.11.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Krivda Štúrova 5 Spišské Podhradie Skončenie funkcie: 07.06.2002
   07.03.2002Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Vojtech Besedič - podpredseda Na Dieloch 5 Stupava
   Miroslav Krivda Štúrova 5 Spišské Podhradie Skončenie funkcie: 07.06.2002
   Ing. Jiří Kuděj Líščie Nivy 442/2 Bratislava
   Ing. Ján Strnad - predseda Líščie Nivy 442/3 Bratislava
   06.03.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Vojtech Besedič - podpredseda Hlavná 999/54 Stupava
   Miroslav Krivda Štúrova 5 Spišské Podhradie
   Ing. Jiří Kuděj Líščie Nivy 442/3 Bratislava
   Ing. Ján Strnad - predseda Přemyslovská 2331/12 London Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska pobyt na území SR : Líščie Nivy 442/3 Bratislava
   02.03.1999Nové predmety činnosti:
   zabezpečenie colných dlhov zárukou
   23.09.1998Nové sidlo:
   Zelinárska 2 Bratislava 820 05
   22.09.1998Zrušené sidlo:
   Prievozská 30 Bratislava 827 99
   13.03.1997Nové predmety činnosti:
   zasielateľstvo
   vykonávanie colnej deklarácie
   verejná cestná nákladná doprava
   06.09.1995Nové predmety činnosti:
   prevádzanie nestrannej kontroly tovarov a služieb na základe zmlúv
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti kontrolných a inšpekčných služieb
   služby verejných nosičov a poslov
   revízie a skúšky prevádzkovaných kotlov a tlakových nádob
   revízie elektrických zariadení
   školiaca a konzultačná činnosť pri zavádzaní systémov riadenia akosti podľa ISO noriem radu 9000
   05.09.1995Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzanie nestrannej kontroly tovarov a služieb na základe zmlúv
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti kontrolných a inšpekčných služieb
   prevádzkovanie nestrannej kontroly tovarov a služieb na základe zmlúv
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti kontrolných a inšpekčných služieb
   služby verejných nosičov a poslov
   revízie a skúšky prevádzkovaných kotlov a tlakových nádob
   revízie elektrických zariadení
   16.01.1995Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Krivda Štúrova 5 Spišské Podhradie
   Ing. Jiří Kuděj Líščie Nivy 442/3 Bratislava
   15.01.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Josef Němec Samohelova 2 London Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
   JUDr. Brigita Pašková Landové-Štychové 1612 London Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
   09.12.1993Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie nestrannej kontroly tovarov a služieb na základe zmlúv
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti kontrolných a inšpekčných služieb
   služby verejných nosičov a poslov
   revízie a skúšky prevádzkovaných kotlov a tlakových nádob
   revízie elektrických zariadení
   28.01.1993Nové obchodné meno:
   INSPEKTA SLOVAKIA, akciová spoločnosť
   Nové sidlo:
   Prievozská 30 Bratislava 827 99
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   prevádzanie nestrannej kontroly tovarov a služieb na základe zmlúv
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti kontrolných a inšpekčných služieb
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Vojtech Besedič - podpredseda Hlavná 999/54 Stupava
   Ing. Josef Němec Samohelova 2 London Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
   JUDr. Brigita Pašková Landové-Štychové 1612 London Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
   Ing. Ján Strnad - predseda Přemyslovská 2331/12 London Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska pobyt na území SR : Líščie Nivy 442/3 Bratislava