Vytvoriť faktúru

ROFA SLOVENSKO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ROFA SLOVENSKO
IČO 31340962
DIČ 2020328904
IČ DPH SK2020328904
Dátum vzniku 28 Januára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ROFA SLOVENSKO
Vlčie hrdlo, P.O.BOX 16
82003
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 395 227 €
Zisk -18 326 €
Aktíva 255 948 €
Vlastný kapitál 81 451 €
Kontaktné informácie
Email rofa@rofa.sk
Phone(s) 0245258948
Mobile phone(s) 0903702953
Fax(es) 0245258961
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 199,630
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 21,327
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 21,327
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 21,327
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 175,823
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 21,935
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 496
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 21,439
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 143,545
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 143,427
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 143,427
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 118
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 10,343
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 106
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 10,237
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,480
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,480
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 199,630
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 63,125
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 9,958
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 9,958
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 28,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,328
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 41,525
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 92,023
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -50,498
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -18,326
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 136,505
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 5,812
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 4,587
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 4,587
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,225
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 127,503
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 96,452
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 96,452
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 420
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,607
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,069
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 22,955
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,190
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,190
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 379,619
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 395,227
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 300,721
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 78,898
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,274
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 14,334
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 409,913
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 235,042
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 8,690
D. Služby (účtová skupina 51) 49,400
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 97,896
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 70,372
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 25,425
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,099
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 497
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 12,045
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 12,045
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 793
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 2,240
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,310
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -14,686
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 86,487
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 21
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
XII. Kurzové zisky (663) 19
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,701
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 995
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 995
O. Kurzové straty (563) 697
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,009
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,680
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -17,366
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -18,326
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
 • IČO:31340962 DIČ: 2020328904 IČ DPH: SK2020328904
 • Sídlo: ROFA SLOVENSKO, Vlčie hrdlo, P.O.BOX 16, 82003, Bratislava
 • Dátum vzniku: 28 Januára 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mag. Matthias Fiedler Hauptstrasse 140 Klosterneuburg - Weidling 3411 Rakúska republika 12.05.2015
  Ing. Michal Šmidt 38 Bellova Ves 930 52 18.06.2015
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Mag. Matthias Fiedler 8 962 € (90%) Hauptstrasse 140 Klosterneuburg - Weidling 3411 Rakúska republika
  Ing. Peter Alaxin 996 € (10%) Bratislava 821 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   22.05.2015Noví spoločníci:
   Mag. Matthias Fiedler Hauptstrasse 140 Klosterneuburg - Weidling 3411 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Mag. Matthias Fiedler Hauptstrasse 140 Klosterneuburg - Weidling 3411 Rakúska republika Vznik funkcie: 12.05.2015
   21.05.2015Zrušeny spoločníci:
   Mag. Mathias Fiedler Göetheho 21 Perchtoldsdorf 2380 Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Alaxin Gruzínska 28 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 28.01.1993
   20.10.2009Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   prenájom hnuteľných vecí
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Alaxin Gruzínska 28 Bratislava 821 05
   19.10.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Alaxin Gruzínska 28 Bratislava 851 05
   16.07.2003Noví spoločníci:
   Ing. Peter Alaxin Gruzínska 28 Bratislava 851 05
   Mag. Mathias Fiedler Göetheho 21 Perchtoldsdorf 2380 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Alaxin Gruzínska 28 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 28.01.1993
   15.07.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Alaxin Gruzínska 28 Bratislava 851 05
   Mag. Mathias Fiedler Göetheho 21 Perchtoldsdorf 2380 Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Alaxin
   16.06.1999Nové sidlo:
   Vlčie hrdlo, P.O.BOX 16 Bratislava 23 820 03
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Alaxin Gruzínska 28 Bratislava 851 05
   Mag. Mathias Fiedler Göetheho 21 Perchtoldsdorf 2380 Rakúsko
   15.06.1999Zrušené sidlo:
   Vlčie hrdlo, Slovnaft a.s. Bratislava 824 12
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Alaxin Gruzínska 28 Bratislava 851 05
   Mag. Mathias Fiedler Göetheho 21 Perchtoldsdorf 2380 Rakúsko
   28.01.1993Nové obchodné meno:
   ROFA SLOVENSKO, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Vlčie hrdlo, Slovnaft a.s. Bratislava 824 12
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie v oblasti chemicko-analitických prístrojov, laboratórneho zariadenia a výpočtovej techniky
   servis týchto zariadení
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Alaxin Gruzínska 28 Bratislava 851 05
   Mag. Mathias Fiedler Göetheho 21 Perchtoldsdorf 2380 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Alaxin