Vytvoriť faktúru

EVONA ELECTRONIC - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 18.07.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno EVONA ELECTRONIC
IČO 31341357
DIČ 2020336054
IČ DPH SK2020336054
Dátum vzniku 04 Februára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EVONA ELECTRONIC
Stará Vajnorská cesta 17
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 817 109 €
Zisk 527 646 €
Aktíva 9 247 423 €
Vlastný kapitál 6 446 163 €
Kontaktné informácie
Email evona@evona.sk
Phone(s) 0484194166, 0484194167, 0484194328, 0244256424, 0244257549, 0244257333, 0244441633, 0244441635
Mobile phone(s) 0905900003
Fax(es) 0244641793
Dátum aktualizácie údajov: 18.07.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 8,854,803
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,032,505
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 269,201
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 20,168
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 149,045
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 27,888
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 72,100
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,629,452
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 875,586
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 534,405
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 216,922
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 1,361
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 1,178
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 133,852
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 133,852
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,660,538
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,237,586
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,824,039
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 331,108
3. Výrobky (123) - /194/ 79,747
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,692
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,320,516
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,100,036
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,100,036
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 31,072
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 189,408
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,102,436
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 38,192
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,064,244
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 161,760
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 74,005
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 87,755
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,854,803
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,406,707
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 6,672,302
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 16,597
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 16,597
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -140,088
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -72,395
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) -67,693
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 323,611
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 3,185,716
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -2,862,105
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 527,646
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,425,722
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 155,644
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 14,387
12. Odložený daňový záväzok (481A) 141,257
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,230,796
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 801,591
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 801,591
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 363,441
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 16,875
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 10,417
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 33,764
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,708
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 39,282
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 39,282
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 22,374
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 19,526
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 2,848
Dátum aktualizácie údajov: 18.07.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,817,109
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 39,052
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 343,222
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,133,529
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 245,927
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 208,426
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 776,547
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 70,406
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,246,205
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 38,529
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,230,960
D. Služby (účtová skupina 51) 724,827
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 369,181
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 259,013
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 91,416
4. Sociálne náklady (527, 528) 18,752
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 15,670
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 350,601
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 350,601
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 409,716
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 75,365
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 31,356
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 570,904
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 975,840
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 12,832
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 216
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 216
XII. Kurzové zisky (663) 12,616
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 34,126
O. Kurzové straty (563) 15,373
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 18,753
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -21,294
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 549,610
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 21,964
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 33,670
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -11,706
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 527,646
Dátum aktualizácie údajov: 18.07.2016
Dátum aktualizácie údajov: 18.07.2016