Vytvoriť faktúru

GEBRÜDER WEISS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 05.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno GEBRÜDER WEISS
IČO 31341381
DIČ 2020328948
IČ DPH SK2020328948
Dátum vzniku 08 Februára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GEBRÜDER WEISS
Diaľničná cesta 20
90301
Senec
Finančné informácie
Tržby a výnosy 32 287 862 €
Zisk 358 772 €
Aktíva 16 316 848 €
Vlastný kapitál 11 699 536 €
Kontaktné informácie
Email sales.slovakia@gw-world.com
Webová stránka http://www.gw-world.sk
Phone(s) +421233066506, +42118208
Fax(es) 0233066516, 0233066520
Dátum aktualizácie údajov: 05.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 14,619,100
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 8,306,653
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 8,306,653
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 7,811,992
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 494,661
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,733,182
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 2,724
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 2,724
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,724
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,779,374
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,691,284
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 56,365
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,634,919
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 85,957
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,133
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,951,084
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 9,569
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,941,515
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,579,265
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 110,923
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 1,468,342
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 14,619,100
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,896,742
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 100,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 100,000
A.II. Emisné ážio (412) 0
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 10,427,970
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 10,000
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 10,000
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 358,772
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,717,551
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 22,574
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 22,574
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,632,805
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,387,091
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 152,503
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,234,588
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 137,043
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 88,479
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 20,192
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 62,172
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 46,412
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 15,760
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 4,807
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 4,807
Dátum aktualizácie údajov: 05.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 32,186,227
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 32,287,862
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 32,186,227
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,873
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 98,762
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 31,815,518
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 269,212
D. Služby (účtová skupina 51) 27,268,253
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 3,224,998
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 2,311,147
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 812,101
4. Sociálne náklady (527, 528) 101,750
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 65,965
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 745,631
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 745,631
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 249
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -30,202
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 271,412
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 472,344
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,648,762
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 18,304
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 52
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 52
XII. Kurzové zisky (663) 18,252
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 32,058
O. Kurzové straty (563) 15,776
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 16,282
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -13,754
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 458,590
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 99,818
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 99,818
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 358,772
Dátum aktualizácie údajov: 05.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 05.12.2016