Vytvoriť faktúru

ASSA ABLOY Door Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 23.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ASSA ABLOY Door Slovakia
IČO 31341578
DIČ 2020350662
Dátum vzniku 02 Februára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ASSA ABLOY Door Slovakia
Miletičova 67
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 6 239 408 €
Zisk -152 842 €
Aktíva 4 239 978 €
Vlastný kapitál 3 492 889 €
Kontaktné informácie
Email predajna@sherlock.sk
Webová stránka http://www.sherlock.sk
Phone(s) +421253411704
Mobile phone(s) +421905309587
Fax(es) 0253411704
Dátum aktualizácie údajov: 23.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,325,260
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,684,884
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 73,843
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 33,451
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 40,392
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,611,041
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 126,167
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,229,187
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 236,305
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 19,382
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,539,477
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 504,377
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 222,704
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 43,578
3. Výrobky (123) - /194/ 182,476
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 55,619
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 116,414
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 102,761
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 102,761
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 13,653
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 911,467
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 782,748
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 27,340
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 755,408
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 27,429
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 39,678
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 61,612
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 7,219
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,078
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 6,141
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 100,899
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 19,078
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 81,821
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,325,260
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,340,454
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -255,284
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -255,284
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 2,741,276
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,741,276
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -152,842
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 972,703
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 68,754
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,911
12. Odložený daňový záväzok (481A) 64,843
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 15,657
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 15,657
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 827,386
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 592,138
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 14,189
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 577,949
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 106,655
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 66,145
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 62,083
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 365
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 60,216
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 22,391
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 37,825
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 690
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 12,103
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 12,103
Dátum aktualizácie údajov: 23.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 6,135,176
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 6,239,408
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 907,298
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4,393,232
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 760,880
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 66,026
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 18,803
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 21,925
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 71,244
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,413,755
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 580,281
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,826,344
D. Služby (účtová skupina 51) 1,474,021
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,229,564
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,624,013
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 560,408
4. Sociálne náklady (527, 528) 45,143
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 31,921
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 176,455
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 176,455
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 13,302
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 7,496
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 74,371
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -174,347
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,265,593
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 15,462
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 344
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 344
XII. Kurzové zisky (663) 15,118
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 21,749
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,800
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 1,800
O. Kurzové straty (563) 8,935
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 11,014
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,287
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -180,634
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -27,792
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,039
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -30,831
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -152,842
Dátum aktualizácie údajov: 23.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 23.12.2016