Vytvoriť faktúru

SPORT und FREIZEIT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SPORT und FREIZEIT
IČO 31341616
DIČ 2020350596
IČ DPH SK2020350596
Dátum vzniku 05 Februára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SPORT und FREIZEIT
Panónska cesta 4/A
85104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 009 864 €
Zisk 24 748 €
Aktíva 835 576 €
Vlastný kapitál 777 495 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0905731594, 0905817546
Mobile phone(s) 0905817546
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 870,976
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 25,352
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 25,352
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 25,352
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 840,401
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 118,903
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 99
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 118,804
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 289,159
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 273,148
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 273,148
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 15,845
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 166
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 432,339
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,418
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 430,921
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 5,223
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 7
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 5,216
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 870,976
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 802,243
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 40,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 40,000
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 15,203
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 512
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 512
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 721,780
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 721,780
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 24,748
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 62,779
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,399
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 673
12. Odložený daňový záväzok (481A) 2,726
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 56,877
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 45,695
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 45,695
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,746
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,076
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,360
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,503
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,503
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 5,954
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 5,954
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,004,011
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,009,864
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,004,008
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 3
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,853
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 977,990
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 733,845
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 7,418
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) -3,745
D. Služby (účtová skupina 51) 77,430
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 150,795
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 111,796
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 35,871
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,128
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 585
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 11,360
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 11,360
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -4,862
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,164
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 31,874
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 189,063
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 200,653
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 200,000
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 592
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 592
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 61
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 61
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 201,326
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 200,000
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 16
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 16
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,310
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -673
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 31,201
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 6,453
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 6,559
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -106
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 24,748
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31341616 DIČ: 2020350596 IČ DPH: SK2020350596
 • Sídlo: SPORT und FREIZEIT, Panónska cesta 4/A, 85104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 05 Februára 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ivan Faltus Dlhá 45 Bratislava 851 10 05.02.1993
  Ing. Tomáš Faltus Dlhá 45 Bratislava 851 10 10.02.2010
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ivan Faltus 19 600 € (49%) Dlhá 45 Bratislava 851 10
  Sport und Freizeitartikelproduktion Gessellschaft m.b.H. 20 400 € (51%) Wien 1190 Rakúska republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   20.12.2012Nové sidlo:
   Panónska cesta 4/A Bratislava 851 04
   19.12.2012Zrušené sidlo:
   Haanova 10 Bratislava 851 04
   11.03.2010Noví spoločníci:
   Sport und Freizeitartikelproduktion Gessellschaft m.b.H. Raffelspergergasse 1/6 Wien 1190 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Tomáš Faltus Dlhá 45 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 10.02.2010
   10.03.2010Zrušeny spoločníci:
   Sport und Freizeitartikelproduktion Gessellschaft m.b.H. Althanstrasse 12 Wien Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   31.03.2004Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Faltus Dlhá 45 Bratislava 851 10
   Sport und Freizeitartikelproduktion Gessellschaft m.b.H. Althanstrasse 12 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Faltus Dlhá 45 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 05.02.1993
   30.03.2004Zrušeny spoločníci:
   Sport und Freizeitartikelproduktion Gessellschaft m.b.H. Althanstrasse 12 Wien Rakúska republika
   Ing. Ivan Faltus Nám. Hraničiarov 19 Bratislava 851 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Faltus Nám. Hraničiarov 19 Bratislava
   18.09.1998Noví spoločníci:
   Sport und Freizeitartikelproduktion Gessellschaft m.b.H. Althanstrasse 12 Wien Rakúska republika
   Ing. Ivan Faltus Nám. Hraničiarov 19 Bratislava 851 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Faltus Nám. Hraničiarov 19 Bratislava
   17.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Sport und Freizeitartikelproduktion Gessellschaft m.b.H. Althanstrasse 12 Wien Rakúska republika
   Ing. Ivan Faltus Nám. Hraničiarov 19 Bratislava 851 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Faltus
   05.02.1993Nové obchodné meno:
   SPORT und FREIZEIT, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Haanova 10 Bratislava 851 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   prevádzkovanie skladov
   Noví spoločníci:
   Sport und Freizeitartikelproduktion Gessellschaft m.b.H. Althanstrasse 12 Wien Rakúska republika
   Ing. Ivan Faltus Nám. Hraničiarov 19 Bratislava 851 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Faltus