Vytvoriť faktúru

MicroStep - HDO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MicroStep - HDO
IČO 31341624
DIČ 2020319202
IČ DPH SK2020319202
Dátum vzniku 04 Februára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MicroStep - HDO
Vajnorská 158
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 401 716 €
Zisk 138 866 €
Aktíva 3 658 828 €
Vlastný kapitál 1 472 190 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0232277400, 0232277777
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,897,202
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 136,424
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 121,591
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 121,591
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 14,833
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 13,505
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 1,328
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,752,957
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 182,087
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 182,087
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,336,153
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 997,871
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 997,871
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 277,899
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 532
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 59,851
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,234,717
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 17,593
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,217,124
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 7,821
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 7,821
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,897,202
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,611,588
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 49,800
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 49,800
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 36,829
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 5,123
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 5,123
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 532
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 532
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,380,438
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,380,438
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 138,866
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,285,614
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 437,160
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 400,000
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 36,799
12. Odložený daňový záväzok (481A) 361
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 361,334
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 144,717
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 144,717
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 10,404
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 111,072
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 68,120
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 27,001
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 20
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 487,091
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 93,243
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 393,848
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 29
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,226,565
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,401,716
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 207,276
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 3,019,289
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 130,609
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 29,073
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 15,469
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,200,172
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 478,266
D. Služby (účtová skupina 51) 796,311
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,861,091
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,370,174
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 454,265
4. Sociálne náklady (527, 528) 36,652
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 5,204
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 40,192
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 40,192
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 19,108
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 201,544
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,082,597
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,389
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1,179
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1,179
XII. Kurzové zisky (663) 1,210
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 20,481
O. Kurzové straty (563) 17,544
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,937
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -18,092
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 183,452
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 44,586
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 44,323
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 263
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 138,866
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31341624 DIČ: 2020319202 IČ DPH: SK2020319202
 • Sídlo: MicroStep - HDO, Vajnorská 158, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 04 Februára 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Alexander Varga, CSc. Bajkalská 9 Bratislava 831 04 04.02.1993
  Ing. Peter Jamrich Tekovská 17 Bratislava 821 09 30.06.2005
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Peter Jamrich 13 280 € (26.7%) Tekovská 17 Bratislava 821 09
  MicroStep, spol. s r.o. 19 920 € (40%) Bratislava 831 04
  RNDr. Eva Huttová 6 640 € (13.3%) Svätý Jur 900 21
  Ing. Pavel Kyčina 1 992 € (4%) Pezinok 902 01
  Ján Medo 1 992 € (4%) Bratislava 851 03
  Ing. Ivan Trup 1 992 € (4%) Bratislava 821 07
  Vladimír Hutta 1 992 € (4%) Svätý Jur 900 21
  Doc.RNDr. Anna Valková, PhD. 1 992 € (4%) Bratislava 831 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   14.01.2014Noví spoločníci:
   Doc.RNDr. Anna Valková , PhD. Šancová 90 Bratislava 831 04
   13.01.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Valko Sekurisova 14 Bratislava 841 02
   12.04.2013Noví spoločníci:
   RNDr. Eva Huttová Štúrova 20 Svätý Jur 900 21
   Ing. Peter Jamrich Tekovská 17 Bratislava 821 09
   Ing. Pavel Kyčina Trnavská 22 Pezinok 902 01
   Ján Medo Gessayova 47 Bratislava 851 03
   Ing. Ivan Trup Bebravská 1 Bratislava 821 07
   Vladimír Hutta Štúrova 20 Svätý Jur 900 21
   Ing. Dušan Valko Sekurisova 14 Bratislava 841 02
   11.04.2013Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Eva Huttová Štúrova 20 Svätý Jur 900 21
   Ing. Peter Jamrich Tekovská 17 Bratislava 821 09
   26.04.2012Nové sidlo:
   Vajnorská 158 Bratislava 831 04
   25.04.2012Zrušené sidlo:
   Tomášikova 28 Bratislava 821 01
   15.02.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Kačmárik Sabinovská 5 Bratislava 821 02
   28.01.2010Nové predmety činnosti:
   projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
   výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
   20.10.2009Nové obchodné meno:
   MicroStep - HDO s.r.o.
   19.10.2009Zrušené obchodné meno:
   MicroStep - HDO s r.o.
   04.08.2009Noví spoločníci:
   RNDr. Eva Huttová Štúrova 20 Svätý Jur 900 21
   03.08.2009Zrušeny spoločníci:
   Eva Huttová Wolkrova 21 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Kačmárik Sabinovská 5 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 30.06.2005
   22.07.2005Noví spoločníci:
   Eva Huttová Wolkrova 21 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Alexander Varga, , CSc. Bajkalská 9 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 04.02.1993
   Ing. Peter Jamrich Tekovská 17 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 30.06.2005
   Ing. Ján Kačmárik Sabinovská 5 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 30.06.2005
   21.07.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Hutta Wolkrova 21 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Hutta Wolkrova 21 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 04.02.1993
   Ing. Alexander Varga, , CSc. Čsl. parašutistov 1 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 04.02.1993
   15.12.2003Nové predmety činnosti:
   výroba, montáž, oprava, údržba elektrických zariadení
   opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov a elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení
   inžinierska činnosť v elektrotechnike
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   automatizované spracovanie údajov
   poradenská činnosť v oblasti spracovania údajov
   kompletizácia a montáž počítačových sietí
   poradenská činnosť v oblasti navrhovania počítačových sietí
   poradenská, konzultačná a lektorská činnosť v oblasti automatizačnej a výpočtovej techniky vrátane systémovej údržby programového vybavenia
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie a technické zabezpečenie kurzov, školení a seminárov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Hutta Wolkrova 21 Bratislava 851 01
   Ing. Peter Jamrich Tekovská 17 Bratislava 821 09
   Ing. Ján Kačmárik Sabinovská 5 Bratislava 821 02
   14.12.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Hutta Wolkrova 21 Bratislava 851 01
   Ing. Peter Jamrich Tekovská 17 Bratislava 821 09
   Ing. Ján Kačmárik Sabinovská 5 Bratislava 821 02
   Ing. Jozef Omelka Ďurgalova 4 Bratislava 831 01
   Ing. Robert Štefanec Družstevná 5 Bernolákovo 900 27
   08.07.2003Nové obchodné meno:
   MicroStep - HDO s r.o.
   Noví spoločníci:
   MicroStep, spol. s r.o. Vajnorská 158 Bratislava 831 04
   Ing. Vladimír Hutta Wolkrova 21 Bratislava 851 01
   Ing. Peter Jamrich Tekovská 17 Bratislava 821 09
   Ing. Ján Kačmárik Sabinovská 5 Bratislava 821 02
   Ing. Jozef Omelka Ďurgalova 4 Bratislava 831 01
   Ing. Robert Štefanec Družstevná 5 Bernolákovo 900 27
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Hutta Wolkrova 21 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 04.02.1993
   Ing. Alexander Varga, , CSc. Čsl. parašutistov 1 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 04.02.1993
   07.07.2003Zrušené obchodné meno:
   Micro Step - HDO s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   MicroStep, spol. s r.o. IČO: 00 603 015 Čsl. parašutistov 1 Bratislava
   Ing. Vladimír Hutta Wolkrova 21 Bratislava
   Ing. Peter Jamrich Tekovská 17 Bratislava
   Ing. Ján Kačmárik Sabinovská 5 Bratislava
   Ing. Jozef Omelka Fedinova 16 Bratislava
   Ing. Robert Štefanec Družstevná 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Hutta Wolkrova 21 Bratislava
   Ing. Alexander Varga , CSc. Čsl. parašutistov 1 Bratislava
   12.03.1999Nové sidlo:
   Tomášikova 28 Bratislava 821 01
   Noví spoločníci:
   MicroStep, spol. s r.o. IČO: 00 603 015 Čsl. parašutistov 1 Bratislava
   Ing. Vladimír Hutta Wolkrova 21 Bratislava
   Ing. Peter Jamrich Tekovská 17 Bratislava
   Ing. Ján Kačmárik Sabinovská 5 Bratislava
   Ing. Jozef Omelka Fedinova 16 Bratislava
   Ing. Robert Štefanec Družstevná 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Hutta Wolkrova 21 Bratislava
   Ing. Alexander Varga , CSc. Čsl. parašutistov 1 Bratislava
   11.03.1999Zrušené sidlo:
   Ilkovičova 3 Bratislava 812 19
   Zrušeny spoločníci:
   MikroStep spol. s r.o Čsl. parašutistov 1 Bratislava
   Ing. Vladimír Hutta Wolkrova 21 Bratislava
   Ing. Peter Jamrich Tekovská 17 Bratislava
   Ing. Ján Kačmárik Sabinovská 5 Bratislava
   Ing. Jozef Omelka Fedinova 16 Bratislava
   Ing. Robert Štefanec Družstevná 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Hutta Wolkrova 21 Bratislava
   Ing. Alexander Varga , CSc. Čsl. parašutistov 1 Bratislava
   18.05.1994Nové sidlo:
   Ilkovičova 3 Bratislava 812 19
   17.05.1994Zrušené sidlo:
   Nevädzova 5 Bratislava 826 13
   04.02.1993Nové obchodné meno:
   Micro Step - HDO s r.o.
   Nové sidlo:
   Nevädzova 5 Bratislava 826 13
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba, montáž a servis zariadení automatizačnej techniky, zariadení na spracovanie a prenos dát a zariadení na automatizáciu technologických procesov programovými pros- triedkami
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   Noví spoločníci:
   MikroStep spol. s r.o Čsl. parašutistov 1 Bratislava
   Ing. Vladimír Hutta Wolkrova 21 Bratislava
   Ing. Peter Jamrich Tekovská 17 Bratislava
   Ing. Ján Kačmárik Sabinovská 5 Bratislava
   Ing. Jozef Omelka Fedinova 16 Bratislava
   Ing. Robert Štefanec Družstevná 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Hutta Wolkrova 21 Bratislava
   Ing. Alexander Varga , CSc. Čsl. parašutistov 1 Bratislava