Vytvoriť faktúru

IMET-AKE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno IMET-AKE
IČO 31341870
DIČ 2020297048
IČ DPH SK2020297048
Dátum vzniku 09 Februára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IMET-AKE
ul. M.Sch. Trnavského 2/B
84101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 9 820 830 €
Zisk 241 786 €
Aktíva 3 618 393 €
Vlastný kapitál 1 781 934 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0455402635, 0455402636, 0455402637, 0260202927, 0260202915
Fax(es) 0260202937
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,536,211
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 396,653
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 55,006
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 55,006
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 10,686
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 10,686
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 330,961
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 290,961
10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/ 40,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,125,023
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,823,817
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 5,708
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,686,058
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 132,051
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,162,444
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,156,641
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,156,641
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,491
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 312
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 138,762
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 77,931
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 60,831
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 14,535
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 8,980
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 5,555
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,536,211
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,998,315
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 73,027
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 73,027
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 14,700
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 14,700
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 18,206
2. Ostatné fondy (427, 42X) 18,206
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -60,872
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -60,872
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,711,468
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,711,468
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 241,786
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,536,618
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,522
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,422
12. Odložený daňový záväzok (481A) 100
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,686,797
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,311,605
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,311,605
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 18,720
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 14,976
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 51,496
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 290,000
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 18,264
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 18,264
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 828,035
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,278
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 1,278
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 9,649,300
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 9,820,830
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 9,505,364
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 102,385
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 41,552
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -79,742
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 251,271
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,465,027
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 7,541,547
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 64,922
D. Služby (účtová skupina 51) 1,210,279
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 584,309
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 427,378
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 145,407
4. Sociálne náklady (527, 528) 11,524
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,035
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 14,391
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 14,391
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 17,613
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 30,931
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 355,803
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 752,811
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 11,403
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 11
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 11
XII. Kurzové zisky (663) 11,392
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 48,928
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 26,867
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 26,867
O. Kurzové straty (563) 14,022
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 8,039
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -37,525
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 318,278
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 76,492
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 76,492
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 241,786
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31341870 DIČ: 2020297048 IČ DPH: SK2020297048
 • Sídlo: IMET-AKE, ul. M.Sch. Trnavského 2/B, 84101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 09 Februára 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Jozef Maťas Na Stráni 8/2463 Stupava 900 31 07.10.2005
  Peter Šipoš Borinka 491 Borinka 900 32 12.10.2010
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Jozef Maťas 7 303 € (10%) Na Stráni 8/2463 Stupava 900 31
  Peter Šipoš 7 303 € (10%) Borinka 491 Borinka 900 32
  IMET, a.s. 54 770 € (75%) Košice 040 11
  Peter Moravický 3 651 € (5%) Borinka 900 32
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.03.2011Nové predmety činnosti:
   výroba valivých ložísk
   informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
   výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied,
   03.03.2011Zrušeny predmety činnosti:
   výroba a hutnícke spracovanie kovov
   12.11.2010Nové sidlo:
   ul. M.Sch. Trnavského 2/B Bratislava 841 01
   Nové predmety činnosti:
   výroba jednoduchých výrobkov z kovu
   opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
   výroba strojov pre hospodárske odvetvia
   skladovanie
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
   administratívne služby
   prieskum trhu a verejnej mienky
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   baliace činnosti, manipulácia s tovarom
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií
   výroba a hutnícke spracovanie kovov
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Maťas Na Stráni 8/2463 Stupava 900 31
   Peter Šipoš Borinka 491 Borinka 900 32
   Peter Moravický Borinka 224 Borinka 900 32
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Šipoš Borinka 491 Borinka 900 32 Vznik funkcie: 12.10.2010
   11.11.2010Zrušené sidlo:
   ul. M.Sch. Trnavského 2/B Bratislava 841 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mikuláš Potoczky Líščie údolie 218 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 09.02.1993
   13.10.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Maťas Na Stráni 8/2463 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 07.10.2005
   Ing. Mikuláš Potoczky Líščie údolie 218 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 09.02.1993
   12.10.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mikuláš Potoczky Ivana Bukovčana 30 Bratislava Vznik funkcie: 09.02.1993
   23.09.2005Nové obchodné meno:
   IMET-AKE s.r.o.
   22.09.2005Zrušené obchodné meno:
   AKV-AKE, spoločnosť s ručením obmedzeným
   16.01.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mikuláš Potoczky Ivana Bukovčana 30 Bratislava Vznik funkcie: 09.02.1993
   15.01.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mikuláš Potoczky Ivana Bukovčana 30 Bratislava
   23.07.1999Nové sidlo:
   ul. M.Sch. Trnavského 2/B Bratislava 841 07
   Noví spoločníci:
   IMET, a.s. IČO: 36 185 957 Bardejovská 1/C Košice 040 11
   22.07.1999Zrušené sidlo:
   Podhorská 12 Bratislava 841 07
   Zrušeny spoločníci:
   IMET, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice Rosná ulica 3 Košice
   20.07.1998Noví spoločníci:
   IMET, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice Rosná ulica 3 Košice
   19.07.1998Zrušeny spoločníci:
   IMET, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice Rosná ulica 3 Košice
   08.11.1995Nové sidlo:
   Podhorská 12 Bratislava 841 07
   07.11.1995Zrušené sidlo:
   Gajova 4 Bratislava 811 09
   19.05.1995Noví spoločníci:
   IMET, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice Rosná ulica 3 Košice
   18.05.1995Zrušeny spoločníci:
   AKV Allgemeiner Kugellagervetrieb, Polzl Ges.m.b.H. Lehargasse 1 Wien Rakúska republika
   09.02.1993Nové obchodné meno:
   AKV-AKE, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Gajova 4 Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   marketing v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   AKV Allgemeiner Kugellagervetrieb, Polzl Ges.m.b.H. Lehargasse 1 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Mikuláš Potoczky Ivana Bukovčana 30 Bratislava