Vytvoriť faktúru

XXL- UNAUTHORIZED - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno XXL- UNAUTHORIZED
IČO 31342035
DIČ 2020334492
IČ DPH SK2020334492
Dátum vzniku 11 Februára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo XXL- UNAUTHORIZED
Záhradná 39
90101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 117 875 €
Zisk -4 492 €
Aktíva 11 934 €
Vlastný kapitál -110 838 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0905565425, 0252620967
Mobile phone(s) +421905565425, 0905565425
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 103,583
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 19,513
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 0
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 0
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 19,513
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 0
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 0
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 19,513
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 0
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 0
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 0
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 0
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 0
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 0
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 0
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 0
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 0
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 0
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 0
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 0
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 0
9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) 0
10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/ 0
11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 83,056
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 22,077
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 0
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 0
3. Výrobky (123) - /194/ 0
4. Zvieratá (124) - /195/ 0
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 22,077
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 0
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 0
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 0
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 0
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 0
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 60,000
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 59,976
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 59,976
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 0
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 0
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 0
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 0
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 24
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
B.IV.1. Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
3. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) 0
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 979
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 43
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 936
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,014
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 0
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,014
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 0
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 0
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 103,583
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -115,330
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -118,141
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -118,141
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,492
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 218,913
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 247
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 247
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 217,028
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 64,757
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 64,757
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 131,276
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 363
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,356
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 18,276
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,638
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,413
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 225
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 117,875
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 47,956
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 69,917
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 119,219
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 33,684
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 9,408
D. Služby (účtová skupina 51) 59,618
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 12,575
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 9,282
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,242
4. Sociálne náklady (527, 528) 51
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 400
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 3,332
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 3,332
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 202
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,344
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 15,163
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 0
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 0
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,188
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 0
O. Kurzové straty (563) 36
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,152
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,188
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,532
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,492
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31342035 DIČ: 2020334492 IČ DPH: SK2020334492
 • Sídlo: XXL- UNAUTHORIZED, Záhradná 39, 90101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 11 Februára 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Doc. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc. Záhradná 39 Malacky 901 01 11.02.1993
  Ing. arch. Ivo Kollárik Levárska 9 Bratislava 841 04 04.02.2003
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Doc. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc. 3 320 € (50%) Záhradná 39 Malacky 901 01
  Ing. arch. Ivo Kollárik 3 320 € (50%) Levárska 9 Bratislava 841 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   31.12.2009Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí
   21.08.2007Nové obchodné meno:
   XXL- UNAUTHORIZED, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   servis, opravy a úpravy jednostopových motorových vozidiel
   konzultačná, poradenská a marketingová činnosť v oblasti motorizmu
   organizovanie veľtrhov, prezentácií a výstav
   dizajnérska činnosť
   nákup a predaj ojazdených motorových vozidiel
   organizovanie spoločenských a športových podujatí v oblasti motorizmu
   20.08.2007Zrušené obchodné meno:
   PSYCHO - INSIGHT spol. s r.o.
   30.09.2003Nové sidlo:
   Záhradná 39 Malacky 901 01
   Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   inžinierska činnosť
   prípravné práce pre stavbu
   Noví spoločníci:
   Doc. PhDr. Teodor Kollárik , DrSc. Záhradná 39 Malacky 901 01
   Ing. arch. Ivo Kollárik Levárska 9 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Doc. PhDr. Teodor Kollárik , DrSc. Záhradná 39 Malacky 901 01 Vznik funkcie: 11.02.1993
   Ing. arch. Ivo Kollárik Levárska 9 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 04.02.2003
   29.09.2003Zrušené sidlo:
   Plynárenská 2 Bratislava 831 02
   Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Viktor Bajčík , CSc. Heyrovského 12 Bratislava
   Doc.PhDr. Teodor Kollárik , DrSc. Levárska 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Viktor Bajčík , CSc. Heyrovského 12 Bratislava Skončenie funkcie: 03.02.2003
   Doc.PhDr. Teodor Kollárik , DrSc. Levárska 9 Bratislava
   06.07.1999Nové sidlo:
   Plynárenská 2 Bratislava 831 02
   05.07.1999Zrušené sidlo:
   Nobelova 18 Bratislava 831 02
   11.11.1998Noví spoločníci:
   PhDr. Viktor Bajčík , CSc. Heyrovského 12 Bratislava
   Doc.PhDr. Teodor Kollárik , DrSc. Levárska 9 Bratislava
   10.11.1998Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Viktor Bajčík , CSc. Heyrovského 12 Bratislava
   Doc.PhDr. Teodor Kollárik , DrSc. Levárska 9 Bratislava
   02.09.1996Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   PhDr. Viktor Bajčík , CSc. Heyrovského 12 Bratislava
   Doc.PhDr. Teodor Kollárik , DrSc. Levárska 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Viktor Bajčík , CSc. Heyrovského 12 Bratislava Skončenie funkcie: 03.02.2003
   Doc.PhDr. Teodor Kollárik , DrSc. Levárska 9 Bratislava
   01.09.1996Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Viktor Bajčík , CSc. Heyrovského 12 Bratislava
   Doc.PhDr. Teodor Kollárik , DrSc. Levárska 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Viktor Bajčík , CSc. Heyrovského 12 Bratislava
   Doc.PhDr. Teodor Kollárik , DrSc. Levárska 9 Bratislava
   05.06.1995Nové sidlo:
   Nobelova 18 Bratislava 831 02
   Noví spoločníci:
   PhDr. Viktor Bajčík , CSc. Heyrovského 12 Bratislava
   Doc.PhDr. Teodor Kollárik , DrSc. Levárska 9 Bratislava
   04.06.1995Zrušené sidlo:
   Heyrovského 12 Bratislava 841 03
   Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Viktor Bajčík , CSc. Heyrovského 12 Bratislava
   PhDr. Daniela Halašová Lubovnianska 18 Bratislava
   Doc.PhDr. Teodor Kollárik , DrSc. Levárska 9 Bratislava
   Prof. dr. Andrej Iljič Podolskij Profsojuznaja 111-1-323 Moskva Ruská federácia
   11.02.1993Nové obchodné meno:
   PSYCHO - INSIGHT spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Heyrovského 12 Bratislava 841 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradensko-konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti psychológie
   poskytovanie psychologických služieb (personálny management, výber a rozmiestňovanie pracovníkov)
   organizovanie kurzov, výcvikov a školení v oblasti psychológie
   tandardizácia psychodiagnostických metód, analýza, spracovanie dát a výskumov
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo ich vyhotovovanie na zákazku
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a zákaziek
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením)
   Noví spoločníci:
   PhDr. Viktor Bajčík , CSc. Heyrovského 12 Bratislava
   PhDr. Daniela Halašová Lubovnianska 18 Bratislava
   Doc.PhDr. Teodor Kollárik , DrSc. Levárska 9 Bratislava
   Prof. dr. Andrej Iljič Podolskij Profsojuznaja 111-1-323 Moskva Ruská federácia
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   PhDr. Viktor Bajčík , CSc. Heyrovského 12 Bratislava
   Doc.PhDr. Teodor Kollárik , DrSc. Levárska 9 Bratislava