Vytvoriť faktúru

RELKO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno RELKO
IČO 31342159
DIČ 2020315187
IČ DPH SK2020315187
Dátum vzniku 12 Februára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RELKO
Račianska 75, P.O. BOX 95
83008
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 505 722 €
Zisk 28 228 €
Aktíva 1 768 650 €
Vlastný kapitál 638 200 €
Kontaktné informácie
Email relko@relko.sk
Fax(es) 0244460139
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 857,166
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 494,480
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 62,187
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 62,187
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 432,293
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 893
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 292,090
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 139,310
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 360,557
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 29
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 29
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 29
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 334,507
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 334,038
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 334,038
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 254
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 215
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 26,021
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,234
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 23,787
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,129
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,129
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 857,166
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 666,428
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 578,300
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 25,013
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 25,013
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 28,842
2. Ostatné fondy (427, 42X) 28,842
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -594
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -594
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 28,228
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 190,738
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 41,282
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 38,007
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,275
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 149,456
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 108,510
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 108,510
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 15,844
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 8,147
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 16,955
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 505,722
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 505,722
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 505,722
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 468,369
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 25,332
D. Služby (účtová skupina 51) 176,500
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 213,697
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 156,692
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 54,162
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,843
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 5,187
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 47,175
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 47,175
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 478
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 37,353
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 303,890
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 89
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 54
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 54
XII. Kurzové zisky (663) 35
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,738
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,738
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,649
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 35,704
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 7,476
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 7,476
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 28,228
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015