Vytvoriť faktúru

Mars SR, kom. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 18.01.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Mars SR, kom.
IČO 31342175
DIČ 2020319191
IČ DPH SK2020319191
Dátum vzniku 15 Februára 1993
Právna forma Komanditná spoločnosť
Sídlo Mars SR, kom.
Kalinčiakova 27
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 11 527 615 €
Zisk 845 576 €
Aktíva 4 709 747 €
Vlastný kapitál 3 072 715 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0850111443
Dátum aktualizácie údajov: 18.01.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 5,821,148
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,818,967
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 373,604
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 408
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 373,196
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 27,540
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 27,540
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,594,924
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 850,041
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 850,041
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 3,744,883
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 822,899
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 264
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 822,635
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,181
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,181
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,821,148
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,918,292
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 21,900,485
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 21,900,485
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 308,185
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -19,135,954
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -19,135,954
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 845,576
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,902,856
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 5,653
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 5,653
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,726,609
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,384,872
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,384,872
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 30,173
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 15,281
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 12,516
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 283,767
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 170,594
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 54,076
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 116,518
Dátum aktualizácie údajov: 18.01.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 11,529,562
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 11,527,615
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 11,426,865
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 40,734
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 58,680
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,336
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10,415,606
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 6,251,457
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 37,888
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) -365
D. Služby (účtová skupina 51) 3,505,822
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 497,345
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 366,035
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 125,496
4. Sociálne náklady (527, 528) 5,814
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 443
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 81,996
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 3,694
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 37,326
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,112,009
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,672,797
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,991
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1,947
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1,947
XII. Kurzové zisky (663) 41
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 3
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,647
O. Kurzové straty (563) 260
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,387
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,656
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,109,353
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 252,683
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 227,982
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 24,701
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 11,094
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 845,576
Dátum aktualizácie údajov: 18.01.2016
Dátum aktualizácie údajov: 18.01.2016
 • IČO:31342175 DIČ: 2020319191 IČ DPH: SK2020319191
 • Sídlo: Mars SR, kom., Kalinčiakova 27, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 15 Februára 1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Mars Nederland B.V. 21 900 485 € (100%) Taylorweg 5 54 66AE Veghel Holandsko
  Mars Holdings SR s. r. o. 0 € (0%) Kalinčiakova 27 Bratislava 831 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   10.04.2009Nové sidlo:
   Kalinčiakova 27 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   komplementár Mars Holdings SR s. r. o. Kalinčiakova 27 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   Mars Holdings SR s. r. o. Kalinčiakova 27 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 05.09.2008
   12.10.2007Noví spoločníci:
   komanditista Mars Nederland B.V. Taylorweg 5 54 66AE Veghel Holandsko
   14.05.2007Nové obchodné meno:
   Mars SR, kom. spol.
   23.06.2004Nový štatutárny orgán:
   komplementári
   15.02.1993Nová právna forma:
   Komanditná spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti