Vytvoriť faktúru

Software602 Slovensko - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Software602 Slovensko
IČO 31342183
DIČ 2020333304
IČ DPH SK2020333304
Dátum vzniku 08 Februára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Software602 Slovensko
Krupinská 4
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 70 204 €
Zisk 11 126 €
Aktíva 82 983 €
Vlastný kapitál 55 228 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421905602602
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 0
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 0
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 74,877
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 13,053
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 0
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 775
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 60,359
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 74,877
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 66,354
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 331,939
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 331,939
2. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 5,308
A.IV. Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -282,019
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 11,126
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 8,523
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 410
B.II. Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 4,629
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 771
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,469
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,389
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 0
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 3,484
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 70,204
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 0
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 70,204
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivácia (účtová skupina 62) 0
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 0
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 57,467
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,480
C. Služby (účtová skupina 51) 13,986
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 33,451
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 282
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 5,394
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 0
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 0
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 874
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 12,737
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 52,738
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 130
VII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 0
VIII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 0
X. Výnosové úroky (662) 130
XI. Kurzové zisky (663) 0
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 0
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 781
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 0
K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 0
L. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 0
M. Nákladové úroky (562) 0
N. Kurzové straty (563) 4
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 777
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -651
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 12,086
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
Q. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596) 0
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 11,126
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31342183 DIČ: 2020333304 IČ DPH: SK2020333304
 • Sídlo: Software602 Slovensko, Krupinská 4, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 08 Februára 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mgr. Vladimír Trepák Plavecký Štvrtok 491 Plavecký Štvrtok 900 68 17.08.2001
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Software 602, a.s. 331 939 € (100%) Praha 4 140 00 Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.02.2008Noví spoločníci:
   Software 602, a.s. IČO: 63 078 236 Hornokrčská 15 Praha 4 140 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Vladimír Trepák Plavecký Štvrtok 491 Plavecký Štvrtok 900 68 Vznik funkcie: 17.08.2001
   07.02.2008Zrušeny spoločníci:
   Software 602, a.s. IČO: 63 078 236 Pod pramenem 3 Praha 1 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Vladimír Trepák Ľ. Fullu 6 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 17.08.2001
   12.11.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Miroslav Kukučka 308/5 Považské Podhradie 017 04 Vznik funkcie: 01.12.1995
   13.05.2003Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Miroslav Kukučka 308/5 Považské Podhradie 017 04 Vznik funkcie: 01.12.1995
   Mgr. Vladimír Trepák Ľ. Fullu 6 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 17.08.2001
   12.05.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Miroslav Kukučka 308/5 Považské Podhradie 017 04
   Mgr. Vladimír Trepák Ľ. Fullu 6 Bratislava 841 05
   27.08.2001Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Vladimír Trepák Ľ. Fullu 6 Bratislava 841 05
   26.08.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Přemysl Pech Budovateľská 3 Prešov
   16.05.2001Nové sidlo:
   Krupinská 4 Bratislava 851 01
   15.05.2001Zrušené sidlo:
   Ďumbierska 26 Bratislava 831 01
   20.01.2000Noví spoločníci:
   Software 602, a.s. IČO: 63 078 236 Pod pramenem 3 Praha 1 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Přemysl Pech Budovateľská 3 Prešov
   19.01.2000Zrušeny spoločníci:
   Software 602, a.s. IČO: 63 078 236 Pod pramenem 3 Praha 1 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Přemysl Pech Budovateľská 3 Prešov
   17.11.1998Noví spoločníci:
   Software 602, a.s. IČO: 63 078 236 Pod pramenem 3 Praha 1 Česká republika
   16.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Software 602, a.s. IČO: 63 078 236 Pod pramenem 3 Praha 1 Česká republika
   Mgr. Přemysl Pech Budovateľská 3 Prešov
   22.01.1996Noví spoločníci:
   Software 602, a.s. IČO: 63 078 236 Pod pramenem 3 Praha 1 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Miroslav Kukučka 308/5 Považské Podhradie 017 04
   21.01.1996Zrušeny spoločníci:
   SOFTWARE602, spol. s r.o. Pod Pramenem 3 Praha 4 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   15.06.1995Nové predmety činnosti:
   poskytovanie telekomunikačných služieb v rozsahu podľa povolenia Ministerstva dopravy, spojov a verejných prác SR č.678/620/94-ŠS
   25.08.1994Noví spoločníci:
   SOFTWARE602, spol. s r.o. Pod Pramenem 3 Praha 4 Česká republika
   Mgr. Přemysl Pech Budovateľská 3 Prešov
   24.08.1994Zrušeny spoločníci:
   SOFTWARE602, spol. s r.o. Pod Pramenem 3 Praha 4 Česká republika
   27.04.1994Nové predmety činnosti:
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej elektroniky
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Přemysl Pech Budovateľská 3 Prešov
   26.04.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   Přemysl Pech Budovateľská 3 Prešov
   12.08.1993Nové sidlo:
   Ďumbierska 26 Bratislava 831 01
   11.08.1993Zrušené sidlo:
   Majerníková 60 Bratislava 841 05
   08.02.1993Nové obchodné meno:
   Software602 Slovensko, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Majerníková 60 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovenie programov na zakázku
   poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno len s týmto povolením/
   Noví spoločníci:
   SOFTWARE602, spol. s r.o. Pod Pramenem 3 Praha 4 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Přemysl Pech Budovateľská 3 Prešov