Vytvoriť faktúru

ECOLAB - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ECOLAB
IČO 31342213
DIČ 2020317475
IČ DPH SK2020317475
Dátum vzniku 15 Februára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ECOLAB
Čajakova 18
81105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 6 467 133 €
Zisk 92 273 €
Aktíva 2 233 941 €
Vlastný kapitál 1 276 573 €
Kontaktné informácie
Email objednavky@ecolab.com
Webová stránka http://www.ecolab.com;http://www.ecolab.sk
Mobile phone(s) +421904517433
Fax(es) 0257204912, 0257204928
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,527,169
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 132,369
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 132,369
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 132,369
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,385,735
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 629,968
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,501
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 628,467
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 70,491
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 70,491
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,572,020
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,558,220
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,558,220
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 13,800
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 113,256
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 564
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 112,692
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 9,065
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 9,065
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,527,169
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,368,846
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 239,561
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 239,561
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 11,045
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 35,749
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 35,749
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 118,498
2. Ostatné fondy (427, 42X) 118,498
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 871,720
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 871,720
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 92,273
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,158,323
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,334
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,334
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 928,460
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 648,968
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 648,968
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 50,629
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 33,847
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 194,984
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 32
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 227,529
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 45,650
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 181,879
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 6,468,132
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 6,467,133
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 6,378,012
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 72,243
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 800
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 16,078
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,257,286
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,431,971
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 147,268
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 1,837
D. Služby (účtová skupina 51) 2,331,255
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,217,568
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 877,661
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 322,756
4. Sociálne náklady (527, 528) 17,151
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 19,548
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 60,200
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 60,200
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 23,222
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 24,417
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 209,847
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,537,924
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,005
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 999
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 999
XII. Kurzové zisky (663) 6
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 10,779
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 925
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 925
O. Kurzové straty (563) 550
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 9,304
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -9,774
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 200,073
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 107,800
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 114,825
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -7,025
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 92,273
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31342213 DIČ: 2020317475 IČ DPH: SK2020317475
 • Sídlo: ECOLAB, Čajakova 18, 81105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 15 Februára 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mgr. Jaroslav Brojo Kmeťova 23/8 Nitra 949 11 01.06.2009
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ecolab Holding Italy S.r.l. 238 565 € (99.6%) Milano 201 21 Taliansko
  Ecolab NL 10 B.V. 996 € (0.4%) Nieuwegein 3438 MR Holandské kráľovstvo
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.10.2014Noví spoločníci:
   Ecolab NL 10 B.V. Iepenhoeve 7 Nieuwegein 3438 MR Holandské kráľovstvo
   03.10.2014Zrušeny spoločníci:
   Ecolab NL 5 B.V. Iepenhoeve 7 Nieuwegein 3438 MR Holandské kráľovstvo
   11.07.2013Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   16.11.2012Noví spoločníci:
   Ecolab NL 5 B.V. Iepenhoeve 7 Nieuwegein 3438 MR Holandské kráľovstvo
   15.11.2012Zrušeny spoločníci:
   Ecolab (Schweiz) GmbH Kriegackerstrasse 91 Muttenz 4132 Švajčiarsko
   12.06.2009Noví spoločníci:
   Ecolab (Schweiz) GmbH Kriegackerstrasse 91 Muttenz 4132 Švajčiarsko
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Jaroslav Brojo Kmeťova 23/8 Nitra 949 11 Vznik funkcie: 01.06.2009
   11.06.2009Zrušeny spoločníci:
   ECOLAB GmbH Kriegackerstrasse 91 Muttenz 4132 Švajčiarsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Heinrich Gawlik dlhodobý pobyt na území SR : Pečnianska 1199/25 Bratislava - mestská časť Petržalka Vznik funkcie: 15.02.1993
   30.01.2008Noví spoločníci:
   ECOLAB GmbH Kriegackerstrasse 91 Muttenz 4132 Švajčiarsko
   29.01.2008Zrušeny spoločníci:
   ECOLAB Holding GmbH Reisholzer Werfstrasse 38-42 Düsseldorf 405 89 SRN
   04.12.2007Noví spoločníci:
   Ecolab Holding Italy S.r.l. Piazza Filippo Meda 3 Milano 201 21 Taliansko
   03.12.2007Zrušeny spoločníci:
   Ecolab Holding Europe GmbH Erdbergstraße 29 Viedeň 1030 Rakúska republika
   15.07.2005Noví spoločníci:
   ECOLAB Holding GmbH Reisholzer Werfstrasse 38-42 Düsseldorf 405 89 SRN
   14.07.2005Zrušeny spoločníci:
   ECOLAB GmbH Reisholzer Werfstrasse 38-42 Düsseldorf 405 89 SRN
   20.03.2004Noví spoločníci:
   Ecolab Holding Europe GmbH Erdbergstraße 29 Viedeň 1030 Rakúska republika
   ECOLAB GmbH Reisholzer Werfstrasse 38-42 Düsseldorf 405 89 SRN
   19.03.2004Zrušeny spoločníci:
   Ecolab Holding (Europe) Inc. Suite 1300, 1105 N, Market Street Wilmington, Delaware USA
   19.12.2003Nový štatutárny orgán:
   Heinrich Gawlik dlhodobý pobyt na území SR : Pečnianska 1199/25 Bratislava - mestská časť Petržalka Vznik funkcie: 15.02.1993
   18.12.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Heinrich Gawlik dlhodobý pobyt na území SR : Pečnianska 1199/25 Bratislava - mestská časť Petržalka
   27.05.2002Nové obchodné meno:
   ECOLAB s.r.o.
   Nové sidlo:
   Čajakova 18 Bratislava 811 05
   Noví spoločníci:
   Ecolab Holding (Europe) Inc. Suite 1300, 1105 N, Market Street Wilmington, Delaware USA
   26.05.2002Zrušené obchodné meno:
   HENKEL ECOLAB Bratislava, spol. s r. o.
   Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 91 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Henkel Ecolab Inc. c/o Delaware Corporate Management Inc. Suite 1300, 1105 N. Market Street W Delaware Spojené štáty americké
   16.03.2000Nové predmety činnosti:
   výroba jedov a žieravín okrem zvlášť nebezpečných
   22.07.1996Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Heinrich Gawlik dlhodobý pobyt na území SR : Pečnianska 1199/25 Bratislava - mestská časť Petržalka
   21.07.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Heinrich Gawlik Antonína Procházky 24 Brno Česká republika
   Lutz Henschen Antonína Procházky 24 Brno Česká republika
   19.01.1995Noví spoločníci:
   Henkel Ecolab Inc. c/o Delaware Corporate Management Inc. Suite 1300, 1105 N. Market Street W Delaware Spojené štáty americké
   18.01.1995Zrušeny spoločníci:
   Henkel Ecolab Inc. c/o Delaware Corporate Management Inc. Suite 1300, 1105 N. Market Street W Delaware Spojené štáty americké
   16.11.1994Nové predmety činnosti:
   prenájom a leasing strojov a zariadení
   22.10.1993Noví spoločníci:
   Henkel Ecolab Inc. c/o Delaware Corporate Management Inc. Suite 1300, 1105 N. Market Street W Delaware Spojené štáty americké
   21.10.1993Zrušeny spoločníci:
   Henkel Ecolab Inc. c/o Delaware Corporate Management Inc. Suite 1300, 1105 N. Market Street W Delaware Spojené štáty americké
   15.02.1993Nové obchodné meno:
   HENKEL ECOLAB Bratislava, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Záhradnícka 91 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďaľšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu, služieb, výroby dopravy
   sprostredkovanie reklamy
   Noví spoločníci:
   Henkel Ecolab Inc. c/o Delaware Corporate Management Inc. Suite 1300, 1105 N. Market Street W Delaware Spojené štáty americké
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Heinrich Gawlik Antonína Procházky 24 Brno Česká republika
   Lutz Henschen Antonína Procházky 24 Brno Česká republika