Vytvoriť faktúru

ECOLAB - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 15.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ECOLAB
IČO 31342213
DIČ 2020317475
IČ DPH SK2020317475
Dátum vzniku 15 Februára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ECOLAB
Čajakova 18
81105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 6 865 193 €
Zisk 108 676 €
Aktíva 2 233 941 €
Vlastný kapitál 1 276 573 €
Kontaktné informácie
Email objednavky@ecolab.com
Webová stránka http://www.ecolab.com;http://www.ecolab.sk
Mobile phone(s) +421904517433
Fax(es) 0257204912, 0257204928
Dátum aktualizácie údajov: 15.11.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,990,260
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 143,630
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 143,630
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 143,630
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,844,769
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 600,785
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 3,601
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 597,184
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 129,446
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 129,446
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,914,866
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,895,466
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 182,097
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,713,369
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 19,400
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 199,672
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,110
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 196,562
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,861
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,861
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,990,260
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,477,521
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 239,561
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 239,561
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 11,045
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 35,749
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 35,749
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 118,498
2. Ostatné fondy (427, 42X) 118,498
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 963,992
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 963,992
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 108,676
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,512,739
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,089
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,089
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 34,000
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 34,000
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,133,158
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 573,076
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 350,107
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 222,969
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 201,692
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 100,393
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 40,320
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 217,644
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 33
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 342,492
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 28,448
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 314,044
Dátum aktualizácie údajov: 15.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 6,865,602
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 6,865,193
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 6,713,370
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 67,775
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 500
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 83,548
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,646,155
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,588,358
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 162,011
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 25,277
D. Služby (účtová skupina 51) 2,234,290
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,363,686
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,004,421
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 340,294
4. Sociálne náklady (527, 528) 18,971
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 19,162
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 72,971
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 72,971
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -27,562
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 207,962
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 219,038
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,771,209
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 427
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 408
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 408
XII. Kurzové zisky (663) 18
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 12,997
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,709
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 1,692
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 17
O. Kurzové straty (563) 1,613
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 9,675
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -12,570
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 206,468
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 97,792
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 156,747
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -58,955
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 108,676
Dátum aktualizácie údajov: 15.11.2016
Dátum aktualizácie údajov: 15.11.2016