Vytvoriť faktúru

elatec - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno elatec
IČO 31342299
DIČ 2020299050
IČ DPH SK2020299050
Dátum vzniku 16 Februára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo elatec
Eisnerova 42
84108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 287 467 €
Zisk -38 357 €
Aktíva 117 589 €
Vlastný kapitál 69 388 €
Kontaktné informácie
Email elatec@elatec.sk
Phone(s) 0265420344, 0265423660
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 71,054
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,003
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 0
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 0
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,003
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 0
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 0
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 3,003
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 0
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 0
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 0
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 0
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 0
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 0
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 0
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 0
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 0
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 0
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 0
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 0
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 0
9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) 0
10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/ 0
11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 67,724
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 22,391
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 22,333
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 0
3. Výrobky (123) - /194/ 0
4. Zvieratá (124) - /195/ 0
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 0
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 58
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 38,024
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 36,436
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 36,436
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 0
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 0
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,588
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 0
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 696
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 0
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 0
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 0
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 696
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 0
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
B.IV.1. Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
3. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) 0
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 6,613
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 353
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 6,260
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 327
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 0
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 327
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 0
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 0
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 71,054
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 27,031
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 12,084
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 12,084
2. Zmena základného imania +/- 419 0
3. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 0
A.II. Emisné ážio (412) 0
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 6,645
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 9,145
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 9,145
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 0
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 7,119
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 7,119
2. Ostatné fondy (427, 42X) 0
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 0
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 0
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 0
3. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 30,395
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 93,158
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -62,763
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -38,357
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 44,023
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,267
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 2,202
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 0
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 0
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 2,202
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 0
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 0
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 0
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 0
7. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 0
8. Vydané dlhopisy (473A/-/255A) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 65
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 0
11. Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 0
12. Odložený daňový záväzok (481A) 0
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 0
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 0
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 0
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 33,760
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 10,228
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,228
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 0
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 0
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 9,500
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 7,651
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,751
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,791
9. Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 0
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -161
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 7,996
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 0
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 7,996
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 0
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 0
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 0
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 0
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 287,872
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 287,467
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 73
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 0
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 287,118
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 0
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 0
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 276
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 323,154
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 0
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 88,254
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 0
D. Služby (účtová skupina 51) 68,855
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 162,760
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 117,966
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 0
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 39,863
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,931
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 487
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,550
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,550
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 0
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 0
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 0
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,248
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -35,687
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 130,082
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 405
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 0
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 0
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 0
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 0
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 0
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 0
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 0
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 0
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 12
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 0
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 12
XII. Kurzové zisky (663) 26
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 0
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 367
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,075
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 0
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 0
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 0
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 243
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 0
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 243
O. Kurzové straty (563) 240
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 0
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,592
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,670
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -38,357
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 0
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 0
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 0
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 0
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -38,357
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31342299 DIČ: 2020299050 IČ DPH: SK2020299050
 • Sídlo: elatec, Eisnerova 42, 84108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 16 Februára 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Peter Chaláni H. Meličkovej 8 Bratislava 841 05 30.12.1994
  Ing. Ján Egl Družstevná 608/6 Veľké Leváre 908 73 30.12.1994
  Ing. Ján Vestenický Eisnerova 42 Bratislava 841 08 04.09.2003
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Peter Chaláni 3 021 € (25%) H. Meličkovej 8 Bratislava 841 05
  Ing. Ján Egl 3 021 € (25%) Družstevná 608/6 Veľké Leváre 908 73
  Ing. Ján Vestenický 3 021 € (25%) Eisnerova 42 Bratislava 841 08
  Ing. Milan Jesenai, CSc. 3 021 € (25%) Suchohrad 900 46
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   20.11.2009Nové obchodné meno:
   elatec s. r. o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Chaláni H. Meličkovej 8 Bratislava 841 05
   19.11.2009Zrušené obchodné meno:
   elatec s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Chaláni H. Meličkovej 8 Bratislava
   19.12.2008Noví spoločníci:
   Ing. Milan Jesenai , CSc. 184 Suchohrad 900 46
   18.12.2008Zrušeny spoločníci:
   František Blanár Sekurisova 14 Bratislava
   Ing. Milan Jesenai CSc Černyševského 37 Bratislava
   Ing. Ivan Prášil Nálepkova 55 Bernolákovo
   Branislav Sumbal Sekurisova 14 Bratislava
   10.03.2004Noví spoločníci:
   Ing. Ján Vestenický Eisnerova 42 Bratislava
   Ing. Ján Egl Družstevná 608/6 Veľké Leváre
   František Blanár Sekurisova 14 Bratislava
   Ing. Milan Jesenai CSc Černyševského 37 Bratislava
   Ing. Ivan Prášil Nálepkova 55 Bernolákovo
   Branislav Sumbal Sekurisova 14 Bratislava
   Ing. Peter Chaláni H. Meličkovej 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Vestenický Eisnerova 42 Bratislava 841 08 Vznik funkcie: 04.09.2003
   09.03.2004Zrušeny spoločníci:
   František Blanár Sekurisova 14 Bratislava
   Ing. Ján Egl Družstevná 608/6 Veľké Leváre
   Ing. Peter Chaláni H. Meličkovej 8 Bratislava
   Ing. Milan Jesenai CSc Černyševského 37 Bratislava
   Ing. Miloslav Magala Sekurisova 14 Bratislava
   Ing. Ivan Prášil Nálepkova 55 Bernolákovo
   Branislav Sumbal Sekurisova 14 Bratislava
   Ing. Ján Vestenický Eisnerova 42 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miloslav Magala Sekurisova 14 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 16.02.1993 Skončenie funkcie: 04.09.2003
   15.10.2003Noví spoločníci:
   František Blanár Sekurisova 14 Bratislava
   Ing. Ján Egl Družstevná 608/6 Veľké Leváre
   Ing. Peter Chaláni H. Meličkovej 8 Bratislava
   Ing. Milan Jesenai CSc Černyševského 37 Bratislava
   Ing. Miloslav Magala Sekurisova 14 Bratislava
   Ing. Ivan Prášil Nálepkova 55 Bernolákovo
   Branislav Sumbal Sekurisova 14 Bratislava
   Ing. Ján Vestenický Eisnerova 42 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Chaláni H. Meličkovej 8 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 30.12.1994
   Ing. Ján Egl Družstevná 608/6 Veľké Leváre 908 73 Vznik funkcie: 30.12.1994
   Ing. Miloslav Magala Sekurisova 14 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 16.02.1993 Skončenie funkcie: 04.09.2003
   14.10.2003Zrušeny spoločníci:
   František Blanár Sekurisova 14 Bratislava
   Ing. Ján Egl 396 Závod
   Ing. Peter Chaláni H. Meličkovej 8 Bratislava
   Ing. Milan Jesenai CSc Černyševského 37 Bratislava
   Miroslav Kubenka Schiffelova 30 Bratislava
   Ing. Miloslav Magala Sekurisova 14 Bratislava
   Attila Molnár Bieloruská 9 Bratislava
   Ing. Ivan Prášil Nálepkova 55 Bernolákovo
   Branislav Sumbal Sekurisova 14 Bratislava
   Ing. Ján Vestenický Eisnerova 42 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Egl 396 Závod
   Ing. Peter Chaláni H. Meličkovej 8 Bratislava
   Miroslav Kubenka Schiffelova 30 Bratislava Skončenie funkcie: 06.09.2002
   Ing. Miloslav Magala Sekurisova 14 Bratislava
   27.02.1995Nové sidlo:
   Eisnerova 42 Bratislava 841 08
   Noví spoločníci:
   František Blanár Sekurisova 14 Bratislava
   Ing. Ján Egl 396 Závod
   Ing. Peter Chaláni H. Meličkovej 8 Bratislava
   Ing. Milan Jesenai CSc Černyševského 37 Bratislava
   Miroslav Kubenka Schiffelova 30 Bratislava
   Ing. Miloslav Magala Sekurisova 14 Bratislava
   Attila Molnár Bieloruská 9 Bratislava
   Ing. Ivan Prášil Nálepkova 55 Bernolákovo
   Branislav Sumbal Sekurisova 14 Bratislava
   Ing. Ján Vestenický Eisnerova 42 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Egl 396 Závod
   Ing. Peter Chaláni H. Meličkovej 8 Bratislava
   Miroslav Kubenka Schiffelova 30 Bratislava Skončenie funkcie: 06.09.2002
   Ing. Miloslav Magala Sekurisova 14 Bratislava
   26.02.1995Zrušené sidlo:
   Hollého 13 Bratislava 811 08
   Zrušeny spoločníci:
   František Blanár Sekurisova 14 Bratislava
   Ing. Ján Egl 396 Závod
   Ing. Ivan Haruštiak Jaskový rad 173 Bratislava
   Ing. Vladimír Heržo Hollého 13 Bratislava
   Ing. Peter Chaláni H. Meličkovej 8 Bratislava
   Ing. Milan Jesenai CSc Černyševského 37 Bratislava
   Ing. Soňa Kmeťová Lenardova 14 Bratislava
   Ing. Adam Kopkáš Sekurisová 14 Bratislava
   Mgr. Dušan Kováč Damborského 4 Bratislava
   Miroslav Kubenka Schiffelova 30 Bratislava
   Ing. Gabriel Kuchár Sekurisova 14 Bratislava
   Ing. Miloslav Magala Sekurisova 14 Bratislava
   Attila Molnár Bieloruská 9 Bratislava
   Ing. Ivan Prášil Nálepkova 55 Bernolákovo
   Ján Rabatín Odbojárov 6 Bratislava
   Branislav Sumbal Sekurisova 14 Bratislava
   Ing. Ján Vestenický Eisnerova 42 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Kubenka Schiffelova 30 Bratislava
   Ing. Gabriel Kuchár Sekurisova 14 Bratislava
   Ing. Miloslav Magala Sekurisova 14 Bratislava
   16.02.1993Nové obchodné meno:
   elatec s r.o.
   Nové sidlo:
   Hollého 13 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výskum, vývoj, konštrukcia, projekcia a výroba zariadení štúdiotechniky, záznamovej, telekomunikačnej, zabezpečovacej, automatizačnej a regulačnej techniky
   vývoj, konštrukcia a výroba mechanických systémov
   konštrukcia a výroba nástrojov
   výroba a predaj nenahraných nosičov zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov a predaj a požičiavanie nahraných zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
   poskytovanie softwaru (predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku)
   konzultačná a poradenská činnosť v oblasti nových technológií štúdiotechniky, záznamovej techniky, meracej a regulačnej techniky
   prevádzkovanie hudobného štúdia s poskytovaním súvisiacich služieb
   kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom jeho ďalšieho predaja a jeho predaj, s výnimkou predaja (tovaru), ktorý nie je voľnou živnosťou
   organizovanie seminárov
   tvorba programového vybavenia (softwaru)
   Noví spoločníci:
   František Blanár Sekurisova 14 Bratislava
   Ing. Ján Egl 396 Závod
   Ing. Ivan Haruštiak Jaskový rad 173 Bratislava
   Ing. Vladimír Heržo Hollého 13 Bratislava
   Ing. Peter Chaláni H. Meličkovej 8 Bratislava
   Ing. Milan Jesenai CSc Černyševského 37 Bratislava
   Ing. Soňa Kmeťová Lenardova 14 Bratislava
   Ing. Adam Kopkáš Sekurisová 14 Bratislava
   Mgr. Dušan Kováč Damborského 4 Bratislava
   Miroslav Kubenka Schiffelova 30 Bratislava
   Ing. Gabriel Kuchár Sekurisova 14 Bratislava
   Ing. Miloslav Magala Sekurisova 14 Bratislava
   Attila Molnár Bieloruská 9 Bratislava
   Ing. Ivan Prášil Nálepkova 55 Bernolákovo
   Ján Rabatín Odbojárov 6 Bratislava
   Branislav Sumbal Sekurisova 14 Bratislava
   Ing. Ján Vestenický Eisnerova 42 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Miroslav Kubenka Schiffelova 30 Bratislava
   Ing. Gabriel Kuchár Sekurisova 14 Bratislava
   Ing. Miloslav Magala Sekurisova 14 Bratislava