Vytvoriť faktúru

HOSPIMED - Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 05.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno HOSPIMED - Slovakia
IČO 31342311
DIČ 2020328959
IČ DPH SK2020328959
Dátum vzniku 08 Februára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HOSPIMED - Slovakia
Orenburská 44
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 797 558 €
Zisk -99 015 €
Aktíva 1 552 482 €
Vlastný kapitál 1 338 939 €
Kontaktné informácie
Email hospimed@hospimed.sk
Webová stránka http://www.hospimed.sk
Phone(s) +421245524924, +421245524922, +421245524923, +421245524925
Fax(es) 0245524922
Dátum aktualizácie údajov: 05.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,185,376
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 95,345
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 95,345
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 95,345
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,079,956
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 415,019
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 415,019
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 49,015
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 49,015
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 528,515
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 519,995
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 519,995
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 4,872
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 170
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,478
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 87,407
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,486
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 84,921
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 10,075
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 10,075
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,185,376
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 890,810
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 982,521
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 982,521
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -99,015
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 294,566
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 29,095
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 13,730
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 168
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 15,197
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 247,085
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 213,033
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 213,033
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,598
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 8,314
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 7,399
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,725
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 16
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 18,386
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 12,553
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 5,833
Dátum aktualizácie údajov: 05.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 790,382
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 797,558
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 602,781
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 166,151
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 21,450
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,176
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 907,282
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 347,277
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 80,810
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) -138
D. Služby (účtová skupina 51) 135,228
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 228,407
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 167,307
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 59,018
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,082
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,017
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 44,735
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 44,735
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 45,055
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 9,403
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,488
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -109,724
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 205,755
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 867
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 0
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 12
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 12
XII. Kurzové zisky (663) 855
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,108
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 446
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 446
O. Kurzové straty (563) 1,105
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 557
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,241
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -110,965
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -11,950
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,882
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -14,832
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -99,015
Dátum aktualizácie údajov: 05.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 05.10.2016