Vytvoriť faktúru

AUTO PALACE SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AUTO PALACE SLOVAKIA
IČO 31342361
DIČ 2020317442
IČ DPH SK2020317442
Dátum vzniku 17 Februára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AUTO PALACE SLOVAKIA
Panónska cesta 33
85104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 351 953 €
Zisk -163 868 €
Aktíva 8 928 871 €
Vlastný kapitál 1 240 958 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 8,792,835
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 8,690,787
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 111,565
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 1,702
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 109,863
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 8,579,222
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 2,968,234
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 7,812,744
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ -2,245,904
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 44,148
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 101,135
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 99,973
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 99,965
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 99,965
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,162
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 593
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 569
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 913
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 913
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,792,835
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,077,089
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 3,220,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 23,806
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 23,806
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -2,009,488
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,253,364
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -4,262,852
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -163,868
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,715,746
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 414
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 414
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,074,652
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 59,954
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 59,954
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 2,000,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,057
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,397
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,244
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 18,033
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 18,033
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 5,622,647
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 351,953
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 343,343
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 6,667
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,943
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 395,663
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,804
D. Služby (účtová skupina 51) 125,908
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 62,206
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 47,016
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 13,972
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,218
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 34,743
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 152,425
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 152,425
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 7,402
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,175
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -43,710
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 212,631
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 12
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 11
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 119,210
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 117,627
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 117,627
O. Kurzové straty (563) 945
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 638
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -119,198
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -162,908
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -163,868
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31342361 DIČ: 2020317442 IČ DPH: SK2020317442
 • Sídlo: AUTO PALACE SLOVAKIA, Panónska cesta 33, 85104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 17 Februára 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Richard Kopečný Na Mlejnku 111 Praha-Východ 250 66 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Panónska cesta 33 Bratislava 851 04 08.04.1999
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  AutoBinck Beheer N.V. 6 639 € (100%) BK´s Gravenhage 2516 Holandské kráľovstvo
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   03.01.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jindřich Nevrla Lisztova 6 Praha 4-Kunratice Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Panónska cesta 33 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 08.04.1999
   21.09.2010Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí
   21.10.2008Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   Noví spoločníci:
   AutoBinck Beheer N.V. Binckhorstlaan 312-334 BK´s Gravenhage 2516 Holandské kráľovstvo
   20.10.2008Zrušeny spoločníci:
   AutoBinck Holding N.V. Binckhorstlaan 312-334 BK´s Gravenhage 2516 Holandské kráľovstvo
   10.10.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Hermanus Johannes van Dijk Koningsveld 141 Delft 2628 LT Holandsko Vznik funkcie: 04.04.2007
   28.02.2008Noví spoločníci:
   AutoBinck Holding N.V. Binckhorstlaan 312-334 BK´s Gravenhage 2516 Holandské kráľovstvo
   27.02.2008Zrušeny spoločníci:
   De Binckhorst Investment Company B.V. Binckhorstlaan 312-334 2516 BK´s - Gravenhage Haag, B.V. 629-266 Holandské kráľovstvo
   31.05.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Richard Kopečný Na Mlejnku 111 Praha-Východ 250 66 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Panónska cesta 33 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 08.04.1999
   Michel Johannes Cornelissen Boterdijk 9 Malden 6581 AA Holandsko Vznik funkcie: 04.04.2007
   Hermanus Johannes van Dijk Koningsveld 141 Delft 2628 LT Holandsko Vznik funkcie: 04.04.2007
   Ing. Jindřich Nevrla Lisztova 6 Praha 4-Kunratice Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Panónska cesta 33 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 08.04.1999
   30.05.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Richard Kopečný Na Mlejnku 111 Praha-Východ 250 66 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Panónska cesta 33 Bratislava 851 04
   Ing. Jindřich Nevrla Lisztova 6 Praha 4-Kunratice Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Panónska cesta 33 Bratislava 851 04
   25.06.2002Nové sidlo:
   Panónska cesta 33 Bratislava 851 04
   24.06.2002Zrušené sidlo:
   Panónska cesta 11 Bratislava 851 01
   03.08.2001Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   požičiavanie áut
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   automatizované spracovanie dát
   administratívne práce
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   De Binckhorst Investment Company B.V. Binckhorstlaan 312-334 2516 BK´s - Gravenhage Haag, B.V. 629-266 Holandské kráľovstvo
   02.08.2001Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   požičiavanie áut
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   automatizované spracovanie dát
   administratívne práce
   Zrušeny spoločníci:
   AUTO PALACE PRAHA, Komanditní společnosť IČO: 17 048 052 Na Chodovci 2457/1 Praha 4 Česká republika
   08.04.1999Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Richard Kopečný Na Mlejnku 111 Praha-Východ 250 66 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Panónska cesta 33 Bratislava 851 04
   Ing. Jindřich Nevrla Lisztova 6 Praha 4-Kunratice Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Panónska cesta 33 Bratislava 851 04
   07.04.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Luboš Kolář Panónska cesta 11 Bratislava 851 01
   22.01.1999Nové predmety činnosti:
   požičiavanie áut
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   automatizované spracovanie dát
   administratívne práce
   Noví spoločníci:
   AUTO PALACE PRAHA, Komanditní společnosť IČO: 17 048 052 Na Chodovci 2457/1 Praha 4 Česká republika
   21.01.1999Zrušeny spoločníci:
   AUTO PALACE PRAHA komanditná spoločnosť
   29.03.1996Nový štatutárny orgán:
   Luboš Kolář Panónska cesta 11 Bratislava 851 01
   28.03.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľuboš Kolář V háji Praha Praha 1 prechodný pobyt na území SR : Studenohorská 34 Bratislava
   05.06.1995Nové sidlo:
   Panónska cesta 11 Bratislava 851 01
   04.06.1995Zrušené sidlo:
   Miletičova 5 Bratislava 821 08
   17.02.1993Nové obchodné meno:
   AUTO PALACE SLOVAKIA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Miletičova 5 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   Noví spoločníci:
   AUTO PALACE PRAHA komanditná spoločnosť
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ľuboš Kolář V háji Praha Praha 1 prechodný pobyt na území SR : Studenohorská 34 Bratislava