Vytvoriť faktúru

Procter & Gamble - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Procter & Gamble
IČO 31342451
DIČ 2020325109
IČ DPH SK2020325109
Dátum vzniku 18 Februára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Procter & Gamble
Einsteinova 24
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 78 670 981 €
Zisk 1 107 030 €
Aktíva 15 986 375 €
Vlastný kapitál 5 388 051 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0257101135
Fax(es) 0257101112
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 17,826,387
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 46,445
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 42,130
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 48
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 42,082
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 4,315
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 4,315
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 17,744,999
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 192,009
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 192,009
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 17,506,295
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,050,067
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 117,829
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,932,238
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 14,450,871
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,357
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 46,695
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,443
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 41,252
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 34,943
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 34,943
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 17,826,387
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,495,081
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,048,928
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,048,928
A.II. Emisné ážio (412) 10,246
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 10,489
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 205,736
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 205,736
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 4,112,652
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 4,112,652
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,107,030
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 11,331,306
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 48,978
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 48,978
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 9,581,905
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 8,001,156
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,706,243
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,294,913
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 134,575
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 50,778
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,395,396
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 960,061
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 960,061
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 740,362
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 78,668,586
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 78,670,981
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 77,895,940
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 772,646
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,395
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 77,211,761
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 62,919,167
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 44,974
D. Služby (účtová skupina 51) 12,753,414
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,448,992
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 864,106
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 422,407
4. Sociálne náklady (527, 528) 162,479
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 24,977
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 24,977
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 38
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 20,199
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,459,220
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,951,031
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 137,498
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 179
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 132
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 47
XII. Kurzové zisky (663) 137,319
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 137,180
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 393
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 34
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 359
O. Kurzové straty (563) 129,526
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 7,261
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 318
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,459,538
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 352,508
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 397,910
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -45,402
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,107,030
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016