Vytvoriť faktúru

AVON Cosmetics - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 02.02.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno AVON Cosmetics
IČO 31342493
DIČ 2020297554
IČ DPH SK2020297554
Dátum vzniku 17 Februára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AVON Cosmetics
Vajnorská 100/A
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 29 339 237 €
Zisk 3 149 938 €
Aktíva 7 086 276 €
Vlastný kapitál 3 186 503 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0249110011, 0249110075, 0257089111, 0257089333, 0907988547, 0911696349, 0948353523, 0259420000
Fax(es) 0244464140
Dátum aktualizácie údajov: 02.02.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 8,706,137
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 138,396
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 138,396
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 0
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 99,604
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 38,792
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,485,368
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 15,854
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 15,854
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 191,050
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 191,050
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,656,160
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,149,684
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,149,684
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 3,500,288
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 6,188
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,622,304
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 290
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,622,014
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 82,373
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 43,733
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 38,640
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,706,137
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,033,633
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 723,296
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 723,296
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 15,741
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 144,658
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 144,658
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,149,938
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,650,381
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 25,753
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 25,753
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 4,147,079
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,247,701
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,247,701
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 40,085
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 23,662
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 835,631
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 477,549
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 184,624
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 292,925
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 22,123
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 22,123
Dátum aktualizácie údajov: 02.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 29,230,443
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 29,339,237
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 28,715,072
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 515,371
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8,500
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 100,294
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 25,081,311
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 8,756,852
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,864,450
D. Služby (účtová skupina 51) 13,307,330
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 825,453
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 599,281
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 195,683
4. Sociálne náklady (527, 528) 30,489
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 14,054
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 47,402
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 47,402
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 140,799
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 124,971
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,257,926
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,301,811
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 14,836
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 9,180
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 9,180
XII. Kurzové zisky (663) 5,656
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 89,290
O. Kurzové straty (563) 17,362
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 71,928
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -74,454
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,183,472
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,033,534
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 997,977
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 35,557
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,149,938
Dátum aktualizácie údajov: 02.02.2016
Dátum aktualizácie údajov: 02.02.2016