Vytvoriť faktúru

TRANSTRADE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TRANSTRADE
IČO 31342591
DIČ 2020291196
IČ DPH SK2020291196
Dátum vzniku 17 Februára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TRANSTRADE
Nádražná 34
90028
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 9 665 024 €
Zisk 26 811 €
Aktíva 3 238 256 €
Vlastný kapitál 489 127 €
Kontaktné informácie
Email sekretariat@transtrade.sk
Phone(s) 0245945008, 0245945009, 0245945010, 0245945011, 0245945012
Mobile phone(s) 0903411016, 0903420616, 0903713930, 0903797176, 0905484481
Fax(es) 0245945012
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,732,056
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,112,055
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,128,795
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 274,442
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 760,957
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 13,568
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 73,695
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 6,133
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) -16,740
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 8,065
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ -24,805
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,604,626
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,316,204
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 7,415
4. Zvieratá (124) - /195/ 700
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,308,089
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,285,015
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,265,943
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,265,943
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,700
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 16,372
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,407
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,454
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 953
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 15,375
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 15,375
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,732,056
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 470,386
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 298,745
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 298,745
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 2,004
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 29,875
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 29,875
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -66,195
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -66,195
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 179,146
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 179,146
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 26,811
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,260,664
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 13,522
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,023
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 2,732
12. Odložený daňový záväzok (481A) 8,767
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 145,500
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,457,123
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,319,252
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,319,252
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 23,487
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 16,391
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 73,069
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 24,924
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 59,156
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 38,320
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 20,836
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 585,363
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,006
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 1,006
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 9,665,102
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 9,665,024
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 9,106,083
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 454,491
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 63
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 104,387
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,588,918
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 7,532,328
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 120,854
D. Služby (účtová skupina 51) 1,108,922
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 560,024
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 396,130
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 12,189
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 137,962
4. Sociálne náklady (527, 528) 13,743
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 15,638
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 114,725
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 114,725
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 15,872
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 120,555
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 76,106
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 798,470
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 79
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 78
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 78
XII. Kurzové zisky (663) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 38,163
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 33,623
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 33,623
O. Kurzové straty (563) 20
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,520
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -38,084
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 38,022
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 11,211
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 8,040
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 3,171
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 26,811
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31342591 DIČ: 2020291196 IČ DPH: SK2020291196
 • Sídlo: TRANSTRADE, Nádražná 34, 90028, Bratislava
 • Dátum vzniku: 17 Februára 1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Davalos Jose Victor Guillamon 298 745 € (100%) LA ALBERCA, Murcia Španielske kráľovstvo
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   17.02.2015Noví spoločníci:
   Davalos Jose Victor Guillamon C. PINO 26 LA ALBERCA, Murcia Španielske kráľovstvo
   16.02.2015Zrušeny spoločníci:
   DINAMIKA, s.a. rue Carlo Hemmer 2 Luxembourg L-1734 Luxemburské veľkovojvodstvo
   11.07.2007Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie dopravy v rozsahu voľnej živnosti
   skladovanie, okrem prevádzkovania verejných skladov
   manipulácia s tovarom
   baliaca činnosť
   administratívne a sekretárske práce
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti
   06.04.2004Noví spoločníci:
   DINAMIKA, s.a. rue Carlo Hemmer 2 Luxembourg L-1734 Luxemburské veľkovojvodstvo
   Nový štatutárny orgán:
   Guillamon Davalos Jose Victor C. PINO 26, LA ALBERCA Murcia Španielsko Vznik funkcie: 27.11.1996
   05.04.2004Zrušeny spoločníci:
   DINAMIKA, s.a. rue Carlo Hemmer 2 Luxembourg L-1734 Luxemburské veľkovojvodstvo
   Guillamon Davalos Jose Victor Alfonso X - 30008 Murcia Španielsko dlhodobý pobyt na území SR : Mierová 160 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Guillamon Davalos Jose Victor Alfonso X - 30008 Murcia Španielsko dlhodobý pobyt na území SR : Mierová 160 Bratislava Vznik funkcie: 27.11.1996
   30.09.2002Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Guillamon Davalos Jose Victor Alfonso X - 30008 Murcia Španielsko dlhodobý pobyt na území SR : Mierová 160 Bratislava Vznik funkcie: 27.11.1996
   29.09.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Guillamon Davalos Jose Victor Alfonso X - 30008 Murcia Španielsko dlhodobý pobyt na území SR : Mierová 160 Bratislava
   30.07.2001Nové sidlo:
   Nádražná 34 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu
   vedenie účtovníctva
   automatické spracovanie dát
   ekonomické poradenstvo
   Noví spoločníci:
   DINAMIKA, s.a. rue Carlo Hemmer 2 Luxembourg L-1734 Luxemburské veľkovojvodstvo
   29.07.2001Zrušené sidlo:
   Studená 8 Bratislava 821 04
   Zrušeny spoločníci:
   DINAMIKA, a.s. 18 Rue de ľ Eau L-1449 Luxembourg Luxemburské veľkovojvodstvo
   07.06.2000Noví spoločníci:
   DINAMIKA, a.s. 18 Rue de ľ Eau L-1449 Luxembourg Luxemburské veľkovojvodstvo
   06.06.2000Zrušeny spoločníci:
   DINAMIKA, a.s. 5 boulevard de la Foire L - 1528 Luxemburg Luxemburské veľkovojvodstvo
   23.09.1999Noví spoločníci:
   DINAMIKA, a.s. 5 boulevard de la Foire L - 1528 Luxemburg Luxemburské veľkovojvodstvo
   22.09.1999Zrušeny spoločníci:
   DINAMIKA, a.s. 5 boulevard de la Foire L - 1528 Luxemburg Luxemburské veľkovojvodstvo
   06.07.1999Noví spoločníci:
   DINAMIKA, a.s. 5 boulevard de la Foire L - 1528 Luxemburg Luxemburské veľkovojvodstvo
   05.07.1999Zrušeny spoločníci:
   DINAMIKA, a.s. 5 boulevard de la Foire L - 1528 Luxemburg Luxemburské veľkovojvodstvo
   20.07.1998Noví spoločníci:
   DINAMIKA, a.s. 5 boulevard de la Foire L - 1528 Luxemburg Luxemburské veľkovojvodstvo
   Guillamon Davalos Jose Victor Alfonso X - 30008 Murcia Španielsko dlhodobý pobyt na území SR : Mierová 160 Bratislava
   19.07.1998Zrušeny spoločníci:
   DINAMIKA, a.s. 5 boulevard de la Foire L - 1528 Luxemburg Luxemburské veľkovojvodstvo
   Guillamon Davalos Jose Victor Vladislavova 6 Praha Česká republika
   23.04.1998Nové predmety činnosti:
   poradenstvo v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   22.05.1997Noví spoločníci:
   DINAMIKA, a.s. 5 boulevard de la Foire L - 1528 Luxemburg Luxemburské veľkovojvodstvo
   Guillamon Davalos Jose Victor Vladislavova 6 Praha Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Guillamon Davalos Jose Victor Alfonso X - 30008 Murcia Španielsko dlhodobý pobyt na území SR : Mierová 160 Bratislava
   21.05.1997Zrušeny spoločníci:
   DINAMIKA, a.s. 5 boulevard de la Foire L - 1528 Luxemburg Luxemburské veľkovojvodstvo
   TALANTA HOLDING, a.s. 5 boulevard de la Foire L - 1528 Luxemburg Luxemburské veľkovojvodstvo
   Jose Javier Esteve Calero San Gervasio 16 Barcelona Španielsko
   Jose Victor Guillamon Davalos Vladislavova 6 Praha Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Andrea Kiššíková Vavilova 12 Bratislava
   22.04.1996Nové sidlo:
   Studená 8 Bratislava 821 04
   Noví spoločníci:
   DINAMIKA, a.s. 5 boulevard de la Foire L - 1528 Luxemburg Luxemburské veľkovojvodstvo
   TALANTA HOLDING, a.s. 5 boulevard de la Foire L - 1528 Luxemburg Luxemburské veľkovojvodstvo
   Jose Javier Esteve Calero San Gervasio 16 Barcelona Španielsko
   Jose Victor Guillamon Davalos Vladislavova 6 Praha Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Andrea Kiššíková Vavilova 12 Bratislava
   21.04.1996Zrušené sidlo:
   Štefánikova 29 Bratislava 811 05
   Zrušeny spoločníci:
   Esteve Calero Jose Javier San Gervasio 16 Barcelona Španielsko
   Guillamon Davalos Jose Victor Vladislavova 6 Praha Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kleštinec Bratislavská 127 Piešťany 921 01
   23.05.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kleštinec Bratislavská 127 Piešťany 921 01
   22.05.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Oľga Algajerová Vlčkova 7 Bratislava 811 06
   17.02.1993Nové obchodné meno:
   TRANSTRADE s.r.o.
   Nové sidlo:
   Štefánikova 29 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Esteve Calero Jose Javier San Gervasio 16 Barcelona Španielsko
   Guillamon Davalos Jose Victor Vladislavova 6 Praha Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Oľga Algajerová Vlčkova 7 Bratislava 811 06