Vytvoriť faktúru

HERACLE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno HERACLE
IČO 31342612
DIČ 2020344282
IČ DPH SK2020344282
Dátum vzniku 18 Februára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HERACLE
Galvaniho 8
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 577 068 €
Zisk -159 107 €
Aktíva 331 633 €
Vlastný kapitál 2 646 €
Kontaktné informácie
Email heracle@heracle.sk
Webová stránka http://www.heracle.sk
Phone(s) +421243414942
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 308,121
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,187
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,187
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 2,187
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 303,139
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 123,416
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 123,416
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 25,343
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 25,343
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 25,343
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 149,493
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 149,493
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 149,493
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 4,887
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,886
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,795
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,795
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 308,121
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -156,460
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 126,411
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -131,068
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -131,068
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -159,107
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 459,998
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 456
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 456
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 414,409
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 242,763
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 242,763
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 119,481
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 14,683
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 16,755
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 17,779
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,948
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 8,910
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 8,910
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 36,223
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 4,583
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 4,583
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 576,566
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 577,068
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 576,566
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 502
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 727,462
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 263,545
D. Služby (účtová skupina 51) 191,574
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 254,140
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 185,615
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 63,941
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,584
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 976
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 13,032
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 13,032
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,195
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -150,394
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 121,447
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,833
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 5,229
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 5,229
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 604
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,833
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -156,227
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -159,107
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015