Vytvoriť faktúru

IN TIME - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno IN TIME
IČO 31342621
DIČ 2020337451
IČ DPH SK2020337451
Dátum vzniku 18 Februára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IN TIME
Senecká cesta 1
90028
Ivanka pri Dunaji
Finančné informácie
Tržby a výnosy 9 620 049 €
Zisk 482 040 €
Aktíva 3 477 203 €
Vlastný kapitál 2 420 592 €
Kontaktné informácie
Email info@intime.sk
Phone(s) 0216160, 0248576389
Fax(es) 0248576393
Dátum aktualizácie údajov: 06.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,954,618
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 69,303
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 4,088
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 4,088
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 64,329
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 772
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 54,613
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 8,944
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 886
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 886
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,764,720
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 13,047
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 13,047
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 59,140
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 59,140
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,040,197
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,463,685
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,463,685
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 1,400,000
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 176,512
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 652,336
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,375
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 650,961
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 120,595
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 4,192
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 116,403
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,954,617
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,709,422
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 8,830
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 8,830
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 2,211,914
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,211,914
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 482,040
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,244,178
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 10,111
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 10,111
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 15,490
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 15,490
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,149,019
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,108,042
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,108,042
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 21,911
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 14,674
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,392
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 69,558
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 12,431
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 57,127
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,017
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 1,017
Dátum aktualizácie údajov: 06.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 9,574,230
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 9,620,049
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 9,574,230
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 6,482
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 39,337
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,934,418
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 27,780
D. Služby (účtová skupina 51) 8,261,155
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 536,486
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 405,930
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 130,220
4. Sociálne náklady (527, 528) 336
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,740
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 18,661
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 18,661
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 27,455
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 58,141
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 685,631
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,285,295
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 24,267
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 645
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 546
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 99
XII. Kurzové zisky (663) 23,622
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 75,507
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 447
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 447
O. Kurzové straty (563) 44,297
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 30,763
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -51,240
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 634,391
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 152,351
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 140,701
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 11,650
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 482,040
Dátum aktualizácie údajov: 06.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 06.10.2016