Vytvoriť faktúru

DHL Express - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 10.09.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DHL Express
IČO 31342876
DIČ 2020298610
IČ DPH SK2020298610
Dátum vzniku 23 Februára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DHL Express
Letisko M. R. Štefánika
82001
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 122 771 970 €
Zisk -268 572 €
Aktíva 22 650 961 €
Vlastný kapitál 2 013 352 €
Kontaktné informácie
Email jana.urminska@dhl.com
Phone(s) 18811, 0224822942, 0248229229, 0248229426
Fax(es) 0243423720
Dátum aktualizácie údajov: 10.09.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 22,077,868
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,122,150
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 35,293
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 35,293
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,086,857
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 225,062
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,835,625
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 26,170
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 19,873,569
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 2,811
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 2,811
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 11,178,308
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 10,314,750
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,724,801
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,589,949
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 248,695
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 614,863
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 8,692,450
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 23,576
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 8,668,874
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 82,149
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 82,149
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 22,077,868
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,744,781
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 13,280
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 13,280
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 14,425
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 111,090
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 111,090
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,874,558
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,874,558
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -268,572
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 20,333,087
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 13,440
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 13,440
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 240,034
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 240,034
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 14,672,371
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 14,000,337
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 521,238
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 13,479,099
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 302,112
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 207,671
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 60,062
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 102,189
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 5,407,242
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,576,317
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 830,925
Dátum aktualizácie údajov: 10.09.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 106,139,629
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 122,771,970
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 106,139,629
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 15,509,276
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 19,549
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,103,516
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 122,755,590
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 675,722
D. Služby (účtová skupina 51) 113,833,716
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 6,693,181
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,816,589
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,637,039
4. Sociálne náklady (527, 528) 239,553
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 12,891
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 400,475
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 400,475
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 19,499
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -146,518
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,266,624
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 16,380
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 7,139,467
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6,349
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 11
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 11
XII. Kurzové zisky (663) 6,338
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 50,440
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 168
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 168
O. Kurzové straty (563) 13,683
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 36,589
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -44,091
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -27,711
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 240,861
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 213,587
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 27,274
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -268,572
Dátum aktualizácie údajov: 10.09.2015
Dátum aktualizácie údajov: 10.09.2015