Vytvoriť faktúru

ABRA CINEMA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 02.10.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ABRA CINEMA
IČO 31342892
DIČ 2020801079
Dátum vzniku 25 Februára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ABRA CINEMA
Karpatské námestie 10A
83106
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -480 €
Dátum aktualizácie údajov: 02.10.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 12,932
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 8,385
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 8,385
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 8,385
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,547
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,541
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 0
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,541
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 6
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 6
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 12,932
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -50,700
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,672
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,672
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 333
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 333
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 538
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 538
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -57,763
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -57,763
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -480
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 63,632
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 63,632
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 55,305
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 55,305
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 7,847
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Dátum aktualizácie údajov: 02.10.2015
Income and expenses 2014
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -480
Dátum aktualizácie údajov: 02.10.2015