Vytvoriť faktúru

SHOOOS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 24.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno SHOOOS
IČO 31342965
DIČ 2020801101
IČ DPH SK2020801101
Dátum vzniku 17 Februára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SHOOOS
Nábr. L. Svobodu 44
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 225 880 €
Zisk -11 931 €
Aktíva 83 159 €
Vlastný kapitál 2 396 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0911600599
Dátum aktualizácie údajov: 24.11.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 5,242
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 5,242
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 5,242
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 91,267
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 5,653
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 18,685
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 96,509
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -7,626
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 8,000
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 8,000
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 800
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -4,495
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -11,931
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 104,135
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 631
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 93,504
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 10,408
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 14
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,603
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 81,479
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 10,000
Dátum aktualizácie údajov: 24.11.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 225,880
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 203,182
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 22,588
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 110
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 235,209
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 173,410
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 12,940
C. Služby (účtová skupina 51) 47,132
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 159
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 1,488
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 80
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -9,329
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -7,712
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 363
XI. Kurzové zisky (663) 363
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,005
N. Kurzové straty (563) 1,874
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 131
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,642
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -10,971
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -11,931
Dátum aktualizácie údajov: 24.11.2016
Dátum aktualizácie údajov: 24.11.2016