Vytvoriť faktúru

MSI - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MSI
IČO 31343015
DIČ 2020293363
IČ DPH SK2020293363
Dátum vzniku 22 Februára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MSI
Jakabova 59
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 534 729 €
Zisk -13 750 €
Aktíva 392 254 €
Vlastný kapitál 167 044 €
Kontaktné informácie
Email info@cash-candy.sk
Webová stránka http://www.msi.sk
Phone(s) +421248203601, +421248203602, +421248203622
Mobile phone(s) +421905450105
Fax(es) 0248203602
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 310,765
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,413
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,413
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,413
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 305,984
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 120,911
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,842
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 118,069
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 0
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 146,663
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 138,367
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 138,367
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,296
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 38,410
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,783
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 36,627
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,368
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,368
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 310,765
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 153,294
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,912
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,912
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 166,035
2. Ostatné fondy (427, 42X) 166,035
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -9,542
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 21,718
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -31,260
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -13,750
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 157,471
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,734
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,734
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 4,938
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 4,938
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 144,161
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 121,318
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 33,700
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 87,618
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 8,853
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,956
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,017
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 17
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 6,638
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 6,638
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,515,203
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,534,729
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,508,716
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 6,487
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 17,700
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,826
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,542,913
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,425,731
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 16,062
D. Služby (účtová skupina 51) 898,916
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 188,613
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 141,570
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 43,679
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,364
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,593
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,577
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,577
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 8,384
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -1,606
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,643
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -8,184
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 174,494
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 65
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
XII. Kurzové zisky (663) 63
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,751
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 0
O. Kurzové straty (563) 230
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,521
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,686
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -10,870
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -13,750
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31343015 DIČ: 2020293363 IČ DPH: SK2020293363
 • Sídlo: MSI, Jakabova 59, 82104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 22 Februára 1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  DARLEXON LIMITED 6 639 € (100%) Nicosia 1060 Cyperská republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.07.2012Nový štatutárny orgán:
   Martin Della Pietra Lilienweg 3 Villach 9500 Rakúska republika Vznik funkcie: 01.07.2012
   03.07.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Petr Prieger Brněnská 736 Židlochovice 667 01 Česká republika Vznik funkcie: 21.03.2011
   19.10.2011Noví spoločníci:
   DARLEXON LIMITED Afroditis 25 Nicosia 1060 Cyperská republika
   18.10.2011Zrušeny spoločníci:
   FARCOM LIMITED Thiseos, Egkomi 4 Nicosia 2413 Cyprus
   23.03.2011Nový štatutárny orgán:
   Petr Prieger Brněnská 736 Židlochovice 667 01 Česká republika Vznik funkcie: 21.03.2011
   22.03.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Varga Legerského 8 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 04.07.1996
   16.02.2011Nové sidlo:
   Jakabova 59 Bratislava 821 04
   15.02.2011Zrušené sidlo:
   Jakabová 59 Bratislava 821 04
   18.02.2009Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí
   01.01.2007Noví spoločníci:
   FARCOM LIMITED Thiseos, Egkomi 4 Nicosia 2413 Cyprus
   31.12.2006Zrušeny spoločníci:
   FARCOM LIMITED Eratosthenous 3, Agios Dometios Nicosia Cyprus
   09.12.2003Noví spoločníci:
   FARCOM LIMITED Eratosthenous 3, Agios Dometios Nicosia Cyprus
   08.12.2003Zrušeny spoločníci:
   Cannongate Holdings Limited 1 st Floor,15 Circular Road Douglas Británia
   18.08.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Varga Legerského 8 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 04.07.1996
   17.08.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Varga Legerského 8 Bratislava
   09.09.1998Noví spoločníci:
   Cannongate Holdings Limited 1 st Floor,15 Circular Road Douglas Británia
   08.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Cannongate Holdings Limited 1 st Floor,15 Circular Road Douglas Británia
   07.10.1996Noví spoločníci:
   Cannongate Holdings Limited 1 st Floor,15 Circular Road Douglas Británia
   06.10.1996Zrušeny spoločníci:
   Mag. Brigitte Gschwandtner Ľudové nám. 39 Bratislava
   Mag. Josef Gschwandtner Svážná 1/38 Brno Česká republika
   Sieglinde Gschwandtner Straniakstrasse 4 Salzburg Rakúsko
   13.08.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Varga Legerského 8 Bratislava
   12.08.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Mag. Brigitte Gschwandtner Ľudové nám. 39 Bratislava
   21.02.1995Nové sidlo:
   Jakabová 59 Bratislava 821 04
   20.02.1995Zrušené sidlo:
   Račianska 182 Bratislava 831 05
   24.03.1994Nové sidlo:
   Račianska 182 Bratislava 831 05
   23.03.1994Zrušené sidlo:
   Nám. Slobody 23 Bratislava 811 06
   22.02.1993Nové obchodné meno:
   MSI, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Nám. Slobody 23 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Mag. Brigitte Gschwandtner Ľudové nám. 39 Bratislava
   Mag. Josef Gschwandtner Svážná 1/38 Brno Česká republika
   Sieglinde Gschwandtner Straniakstrasse 4 Salzburg Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mag. Brigitte Gschwandtner Ľudové nám. 39 Bratislava