Vytvoriť faktúru

DIGITAL VISIONS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DIGITAL VISIONS
IČO 31343180
DIČ 2020315847
IČ DPH SK2020315847
Dátum vzniku 26 Februára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DIGITAL VISIONS
Kladnianska 60
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 693 997 €
Zisk -17 465 €
Aktíva 812 744 €
Vlastný kapitál 673 438 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421243420956
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 759,196
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 508,737
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 508,737
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 46,218
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 119,595
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 8,287
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 334,637
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 254,159
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 800
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 800
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 80,443
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 80,436
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 80,436
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 7
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 172,916
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,816
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 171,100
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) -3,700
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,264
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) -4,964
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 759,196
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 654,973
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 136
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,759
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,759
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 663,904
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 848,704
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -184,800
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -17,465
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 58,991
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 943
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 943
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 53,381
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 32,612
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 32,612
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 8,515
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 5,111
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,143
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 4,667
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,667
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 45,232
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 500
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 635
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 44,097
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 689,780
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 693,997
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 689,779
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,218
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 708,127
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 36,729
D. Služby (účtová skupina 51) 433,798
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 202,643
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 150,437
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 47,284
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,922
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,398
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 26,077
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 26,077
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,482
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -14,130
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 219,252
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 523
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 523
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 523
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 878
O. Kurzové straty (563) 37
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 841
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -355
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -14,485
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,980
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,980
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -17,465
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015