Vytvoriť faktúru

INTER - SC - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno INTER - SC
IČO 31343228
DIČ 2020336032
IČ DPH SK2020336032
Dátum vzniku 23 Februára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INTER - SC
Trnavská cesta 29
83284
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 790 243 €
Zisk -245 610 €
Aktíva 4 131 387 €
Vlastný kapitál 3 290 178 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421244372442
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,952,393
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,687,103
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,687,103
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 684,463
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,942,186
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 48,575
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,875
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 9,004
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 251,880
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 60
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 60
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 55,895
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 55,895
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 157,146
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 157,076
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 157,076
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 70
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 38,779
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 9,548
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 29,231
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 13,410
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,147
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 12,263
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,952,393
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,044,568
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 2,087,898
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 2,087,898
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,328
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 3,525,194
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 3,525,194
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -2,324,242
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -2,324,242
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -245,610
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 873,333
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 19,630
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 6,996
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 10,000
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,634
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 835,023
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 238,103
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 238,103
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 574,402
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 5,871
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,487
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,552
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 7,608
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 18,680
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 18,680
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 34,492
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 34,492
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 715,798
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 790,243
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 140
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 715,658
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,083
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 73,362
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,236,533
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 75
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 271,840
D. Služby (účtová skupina 51) 419,310
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 126,422
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 91,481
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 30,298
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,643
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 41,291
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 263,482
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 263,482
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -1,027
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 115,140
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -446,290
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 24,573
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 204,406
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 5
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 204,400
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,211
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,103
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,103
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,108
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 202,195
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -244,095
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,515
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -1,365
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -245,610
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015