Vytvoriť faktúru

SOLHYDRO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 27.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno SOLHYDRO
IČO 31343236
DIČ 2020324625
IČ DPH SK2020324625
Dátum vzniku 01 Marca 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SOLHYDRO
Panónska cesta 17
85104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 070 246 €
Zisk -132 114 €
Aktíva 574 494 €
Vlastný kapitál 14 187 €
Kontaktné informácie
Email solhydro@solhydro.sk
Phone(s) 0263810980
Fax(es) 0263810989
Dátum aktualizácie údajov: 27.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,245,523
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 0
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,239,227
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 97,058
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 97,058
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 313,294
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 313,294
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 313,294
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 322,235
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 242,555
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 242,555
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 73,279
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,813
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,588
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 506,640
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,887
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 500,753
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 6,296
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 6,296
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,245,523
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 84,507
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 267,525
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 267,525
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 57,429
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 57,429
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -108,333
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -108,333
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -132,114
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,161,016
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 130,947
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 130,000
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 947
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 4,414
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 4,414
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 974,396
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 806,063
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 806,063
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 90,375
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 25,791
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 6,989
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 45,178
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 51,259
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,655
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 46,604
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 0
Dátum aktualizácie údajov: 27.12.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,070,246
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,966,468
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,350
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 100,428
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,194,886
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 741,370
D. Služby (účtová skupina 51) 1,186,336
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 231,699
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 160,469
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 52,721
4. Sociálne náklady (527, 528) 18,509
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,330
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -140,563
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 173,714
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -124,640
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 38,762
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 793
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 129
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 129
XII. Kurzové zisky (663) 664
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,363
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,741
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,741
O. Kurzové straty (563) 48
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,574
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,570
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -129,210
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,904
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,904
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -132,114
Dátum aktualizácie údajov: 27.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 27.12.2016