Vytvoriť faktúru

DON - GROUP - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 07.10.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DON - GROUP
IČO 31343406
DIČ 2020336021
IČ DPH SK2020336021
Dátum vzniku 25 Februára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DON - GROUP
K zlatému rohu 30
84110
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 70 526 €
Zisk 3 048 €
Aktíva 497 289 €
Vlastný kapitál 58 252 €
Dátum aktualizácie údajov: 07.10.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 432,080
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 144,152
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 144,152
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 63,069
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 8,255
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 72,828
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 287,168
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 40,318
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 34,488
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 34,488
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,830
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 246,850
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,468
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 244,382
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 760
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 760
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 432,080
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 61,300
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,346
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,346
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 50,267
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 50,267
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,048
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 365,472
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 365,472
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 6,840
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,840
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 357,118
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 454
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,060
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 5,308
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 5,308
Dátum aktualizácie údajov: 07.10.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 69,394
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 70,526
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 69,394
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,131
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 69,075
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,020
D. Služby (účtová skupina 51) 11,925
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,520
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 51,110
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 51,110
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 500
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,451
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 53,449
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,201
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3,201
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3,201
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 41
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 41
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 3,160
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,611
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,563
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,563
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,048
Dátum aktualizácie údajov: 07.10.2015
Dátum aktualizácie údajov: 07.10.2015