Vytvoriť faktúru

Deloitte Audit - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 11.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Deloitte Audit
IČO 31343414
DIČ 2020325516
IČ DPH SK2020325516
Dátum vzniku 05 Marca 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Deloitte Audit
Digital Park II, Einsteinova 23
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 14 889 398 €
Zisk 621 863 €
Aktíva 6 167 682 €
Vlastný kapitál 1 425 200 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.deloitte.com
Phone(s) +421258249111, +421258249222, +421557281811
Fax(es) 0258249222
Dátum aktualizácie údajov: 11.11.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 6,982,227
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 548,639
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 1,888
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 1,888
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 536,923
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 44,074
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 471,034
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 7,967
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 13,848
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 9,828
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 9,828
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,904,162
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 329,707
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 329,707
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 146,002
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 146,002
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 5,038,465
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,545,938
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 870,170
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 26,354
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,649,414
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 1,100,000
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 378,962
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 13,565
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 389,988
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 688
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 389,300
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 529,426
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 194,030
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 103,238
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 232,158
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,982,227
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,197,047
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 2,567,880
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,567,880
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 621,863
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,499,667
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,724
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,724
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,481,105
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 464,471
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 258,953
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,190
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 202,328
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,100,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 285,931
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 152,493
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 477,701
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 509
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,014,838
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 187,905
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 826,933
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 285,513
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 186,979
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 98,534
Dátum aktualizácie údajov: 11.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 15,837,395
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 14,889,398
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 15,837,395
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -988,466
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 14,240
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 26,229
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 14,059,735
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 330,586
D. Služby (účtová skupina 51) 5,618,279
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 7,717,095
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,293,703
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 1,889,668
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,378,801
4. Sociálne náklady (527, 528) 154,923
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 5,740
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 307,498
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 307,498
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 80,537
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 829,663
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 8,900,064
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 61,468
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 6,572
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 44,900
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 44,900
XII. Kurzové zisky (663) 9,994
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 26,348
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 9,495
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 5,286
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 4,209
O. Kurzové straty (563) 5,275
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 11,578
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 35,120
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 864,783
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 242,920
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 343,480
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -100,560
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 621,863
Dátum aktualizácie údajov: 11.11.2016
Dátum aktualizácie údajov: 11.11.2016