Vytvoriť faktúru

SOFTHARD Technology - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SOFTHARD Technology
IČO 31343422
DIČ 2020295486
IČ DPH SK2020295486
Dátum vzniku 25 Februára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SOFTHARD Technology
Lesná 52
90033
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 583 464 €
Zisk 32 162 €
Aktíva 1 715 070 €
Vlastný kapitál 920 195 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0239009296
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 960,358
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 597,524
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 21,859
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 21,859
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 575,665
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 6,017
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 417,444
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 107,965
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 44,239
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 359,043
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 132,086
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 132,086
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 214,242
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 214,242
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 214,242
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 12,715
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,774
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 10,941
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,791
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,791
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 960,358
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 859,807
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 820,674
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,151,072
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -330,398
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 32,162
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 100,551
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 14,523
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 14,523
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 86,028
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 51,066
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 51,066
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 6,665
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 9,624
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 413
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,492
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,768
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 192,987
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 583,464
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 192,987
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 390,477
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 548,206
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 21,788
D. Služby (účtová skupina 51) 44,439
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 21,631
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 17,035
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 4,494
4. Sociálne náklady (527, 528) 102
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 331
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 75,681
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 75,681
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 383,758
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 578
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 35,258
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 126,760
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 85
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 84
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 292
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 292
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -207
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 35,051
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,889
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,889
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 32,162
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31343422 DIČ: 2020295486 IČ DPH: SK2020295486
 • Sídlo: SOFTHARD Technology, Lesná 52, 90033, Bratislava
 • Dátum vzniku: 25 Februára 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Maxim Larin dlhodobý pobyt na území SR : Starhradská 16 Bratislava 29.03.2001
  Viatcheslav Klimkovitch dlhodobý pobyt na území SR : Šášovská 2 Bratislava 30.11.1994
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Maxim Larin 2 656 € (40%) dlhodobý pobyt na území SR : Starhradská 16 Bratislava
  Viatcheslav Klimkovitch 2 656 € (40%) dlhodobý pobyt na území SR : Šášovská 2 Bratislava
  Andrej Jarov 1 328 € (20%) Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   26.05.2004Nové sidlo:
   Lesná 52 Marianka 900 33
   25.05.2004Zrušené sidlo:
   Tvarožkova 8 Bratislava 811 03
   17.12.2003Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Maxim Larin dlhodobý pobyt na území SR : Starhradská 16 Bratislava Vznik funkcie: 29.03.2001
   Viatcheslav Klimkovitch dlhodobý pobyt na území SR : Šášovská 2 Bratislava Vznik funkcie: 30.11.1994
   16.12.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Viatcheslav Klimkovitch dlhodobý pobyt na území SR : Šášovská 2 Bratislava
   Maxim Larin dlhodobý pobyt na území SR : Starhradská 16 Bratislava Vznik funkcie: 30.11.1994 Skončenie funkcie: 27.03.2001
   04.07.2001Noví spoločníci:
   Andrej Jarov Tvarožkova 8 Bratislava
   Maxim Larin dlhodobý pobyt na území SR : Starhradská 16 Bratislava
   Viatcheslav Klimkovitch dlhodobý pobyt na území SR : Šášovská 2 Bratislava
   03.07.2001Zrušeny spoločníci:
   Happy FUTURE spol. s r.o. IČO: 17 316 944 Trenčianska 53 Bratislava
   Andrej Jarov Tvarožkova 8 Bratislava
   Viatcheslav Klimkovitch dlhodobý pobyt na území SR : Šášovská 2 Bratislava
   Maxim Larin dlhodobý pobyt na území SR : Starhradská 16 Bratislava
   Gennadi Vigdortchik dlhodobý pobyt na území SR : Miletičova 70 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Sládeček Gercenova 7 Bratislava
   Gennadi Vidgortchik Miletičova 70 Bratislava
   13.05.1997Noví spoločníci:
   Happy FUTURE spol. s r.o. IČO: 17 316 944 Trenčianska 53 Bratislava
   Viatcheslav Klimkovitch dlhodobý pobyt na území SR : Šášovská 2 Bratislava
   Maxim Larin dlhodobý pobyt na území SR : Starhradská 16 Bratislava
   Gennadi Vigdortchik dlhodobý pobyt na území SR : Miletičova 70 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Štefan Sládeček Gercenova 7 Bratislava
   Viatcheslav Klimkovitch dlhodobý pobyt na území SR : Šášovská 2 Bratislava
   Maxim Larin dlhodobý pobyt na území SR : Starhradská 16 Bratislava Vznik funkcie: 30.11.1994 Skončenie funkcie: 27.03.2001
   12.05.1997Zrušeny spoločníci:
   Happy FUTURE spol. s r.o. Trenčianska 53 Bratislava
   Viatcheslav Klimkovitch Osuského 38 Bratislava
   Maxim Larine Kúpeľná 4 Bratislava
   Gennadi Vigdortchik M. Ondrejkoviča 83 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Viatcheslav Klimkovitch Osuského 38 Bratislava
   Maxim Larine Hálova 8 Bratislava
   Štefan Sládeček Gercenova 7 Bratislava 851 01
   07.08.1995Noví spoločníci:
   Happy FUTURE spol. s r.o. Trenčianska 53 Bratislava
   Andrej Jarov Tvarožkova 8 Bratislava
   Viatcheslav Klimkovitch Osuského 38 Bratislava
   Maxim Larine Kúpeľná 4 Bratislava
   Gennadi Vigdortchik M. Ondrejkoviča 83 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Viatcheslav Klimkovitch Osuského 38 Bratislava
   Maxim Larine Hálova 8 Bratislava
   Štefan Sládeček Gercenova 7 Bratislava 851 01
   Gennadi Vidgortchik Miletičova 70 Bratislava
   06.08.1995Zrušeny spoločníci:
   Happy FUTURE spol. s r.o. Trenčianska 53 Bratislava
   Andrej Jarov Tvarožkova 8 Bratislava
   Viatcheslav Klimkovitch Osuského 38 Bratislava
   Maxim Larine Kúpeľná 4 Bratislava
   Gennadi Vigdortchik M. Ondrejkoviča 83 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Štefan Sládeček Gercenova 7 Bratislava 851 01
   25.02.1993Nové obchodné meno:
   SOFTHARD Technology spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Tvarožkova 8 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výskumné, vývojové práce v oblasti elektroniky a informatiky, školiaca činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   automatizované spracovanie údajov, poskytovanie softwaru
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   vydávateľská, reklamná a propagačná činnosť
   poradenstvo v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   Happy FUTURE spol. s r.o. Trenčianska 53 Bratislava
   Andrej Jarov Tvarožkova 8 Bratislava
   Viatcheslav Klimkovitch Osuského 38 Bratislava
   Maxim Larine Kúpeľná 4 Bratislava
   Gennadi Vigdortchik M. Ondrejkoviča 83 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Štefan Sládeček Gercenova 7 Bratislava 851 01