Vytvoriť faktúru

FILIP M & W - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 22.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno FILIP M & W
IČO 31343490
DIČ 2020299688
IČ DPH SK2020299688
Dátum vzniku 01 Marca 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FILIP M & W
Župné nám. 3
81103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 271 714 €
Zisk 6 685 €
Aktíva 152 016 €
Vlastný kapitál 6 982 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0254435501, 0907460111
Mobile phone(s) +421907460111, 0907460111
Dátum aktualizácie údajov: 22.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 105,175
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 105,175
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 52,153
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 91,111
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 47,321
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,197
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 14,996
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 196,286
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 14,686
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 1,362
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 6,685
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 181,600
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 5,734
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 175,866
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,530
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,033
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,478
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 170,825
Dátum aktualizácie údajov: 22.04.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 271,714
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 170,311
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 91,350
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,053
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 261,637
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 141,374
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 13,824
C. Služby (účtová skupina 51) 81,665
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 12,650
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 474
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 10,860
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 790
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 10,077
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 24,798
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 2
X. Výnosové úroky (662) 2
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,434
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,434
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,432
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 7,645
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 6,685
Dátum aktualizácie údajov: 22.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 22.04.2016