Vytvoriť faktúru

MIRIUS Bratislava - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MIRIUS Bratislava
IČO 31343597
DIČ 2020351344
IČ DPH SK2020351344
Dátum vzniku 01 Marca 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MIRIUS Bratislava
Kovácsova 401/39
85110
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 234 064 €
Zisk 38 159 €
Aktíva 212 896 €
Vlastný kapitál 130 417 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421262528273, +421262528272, +421262859234
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 5,888
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 5,888
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,574
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 205,555
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 194,201
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,918
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,436
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 211,443
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 168,576
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 1,396
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 121,718
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 38,159
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 42,867
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 40,855
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 16,646
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,120
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 18,544
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 3,545
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,012
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 234,064
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 232,938
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,126
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 182,824
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,493
C. Služby (účtová skupina 51) 134,955
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 32,744
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 392
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 6,544
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,696
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 51,240
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 91,490
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 378
X. Výnosové úroky (662) 378
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 838
N. Kurzové straty (563) 342
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 496
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -460
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 50,780
P. Daň z príjmov (591, 595) 12,621
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 38,159
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015