Vytvoriť faktúru

LMC Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno LMC Slovakia
IČO 31343601
DIČ 2020343545
IČ DPH SK2020343545
Dátum vzniku 05 Marca 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LMC Slovakia
Kremeľská 21
84110
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 584 980 €
Zisk -2 323 €
Aktíva 981 833 €
Vlastný kapitál 388 099 €
Kontaktné informácie
Email katarina.tajanova@lmc.sk
Webová stránka http://www.lmc.sk
Phone(s) +421265459231, +421265730302, +421265730304, +421265459232, +421265730303, +421265730407, +421265730305
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 999,057
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 69,930
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 69,930
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 38,544
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 6,308
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 25,078
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 920,337
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 280,200
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 280,200
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 390,441
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 390,506
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 390,506
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -65
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 249,696
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 35,068
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 214,628
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 8,790
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 8,790
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 999,057
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 404,985
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 200,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 200,000
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 7,050
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 37,764
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 37,764
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 162,494
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 162,494
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,323
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 594,072
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,467
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,432
12. Odložený daňový záväzok (481A) 35
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 585,382
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 239,816
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 239,816
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 313,866
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,981
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,514
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 24,821
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 384
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 6,223
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 6,223
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,582,791
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,584,980
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,582,791
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,189
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,581,652
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,144,241
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 32,560
D. Služby (účtová skupina 51) 302,071
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 91,089
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 66,289
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 22,892
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,908
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 789
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 4,380
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 4,380
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,522
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,328
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 103,919
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 15
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 15
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 15
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,413
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,413
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,398
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,930
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 4,253
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 4,253
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,323
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31343601 DIČ: 2020343545 IČ DPH: SK2020343545
 • Sídlo: LMC Slovakia, Kremeľská 21, 84110, Bratislava
 • Dátum vzniku: 05 Marca 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ladislav Muzikář Kremeľská 21 Bratislava 841 10 05.03.1993
  Ing. Katarína Tajanová Planckova 4 Bratislava 851 01 05.03.1993
  PhMr. Iveta Muzikářová Kremeľská 21 Bratislava 841 10 12.11.2007
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ladislav Muzikář 120 000 € (60%) Kremeľská 21 Bratislava 841 10
  Ing. Katarína Tajanová 40 000 € (20%) Planckova 4 Bratislava 851 01
  PhMr. Iveta Muzikářová 40 000 € (20%) Kremeľská 21 Bratislava 841 10
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   29.11.2007Nové sidlo:
   Kremeľská 21 - 23 Bratislava 841 10
   Nový štatutárny orgán:
   PhMr. Iveta Muzikářová Kremeľská 21 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 12.11.2007
   28.11.2007Zrušené sidlo:
   Kremeľská 21 Bratislava 841 10
   07.11.2003Nové sidlo:
   Kremeľská 21 Bratislava 841 10
   Noví spoločníci:
   PhMr. Iveta Muzikářová Kremeľská 21 Bratislava 841 10
   Ing. Katarína Tajanová Planckova 4 Bratislava 851 01
   Ing. Ladislav Muzikář Kremeľská 21 Bratislava 841 10
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ladislav Muzikář Kremeľská 21 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 05.03.1993
   Ing. Katarína Tajanová Planckova 4 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 05.03.1993
   06.11.2003Zrušené sidlo:
   Kremeľská 21 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Muzikář Bazovského 8 Bratislava 841 01
   PhMr. Iveta Muzikářová Bazovského 8 Bratislava 841 01
   Ing. Katarína Tajanová Planckova 4 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ladislav Muzikář Bazovského 8 Bratislava 841 01
   Ing. Katarína Tajanová Planckova 4 Bratislava 851 01
   24.03.1997Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Muzikář Bazovského 8 Bratislava 841 01
   PhMr. Iveta Muzikářová Bazovského 8 Bratislava 841 01
   Ing. Katarína Tajanová Planckova 4 Bratislava 851 01
   23.03.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Muzikář Bazovského 8 Bratislava 841 01
   PhMr. Iveta Muzikářová Bazovského 8 Bratislava 841 01
   Ing. Katarína Tajanová Planckova 4 Bratislava 851 01
   05.03.1993Nové obchodné meno:
   LMC Slovakia spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kremeľská 21 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   kúpa tovaru za účelom predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením)
   staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Muzikář Bazovského 8 Bratislava 841 01
   PhMr. Iveta Muzikářová Bazovského 8 Bratislava 841 01
   Ing. Katarína Tajanová Planckova 4 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ladislav Muzikář Bazovského 8 Bratislava 841 01
   Ing. Katarína Tajanová Planckova 4 Bratislava 851 01