Vytvoriť faktúru

Coface Slovakia Credit Management Services - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Coface Slovakia Credit Management Services
IČO 31343872
DIČ 2020300623
IČ DPH SK2020300623
Dátum vzniku 03 Marca 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Coface Slovakia Credit Management Services
Šoltésovej 14
81108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 008 018 €
Zisk 37 517 €
Aktíva 611 356 €
Vlastný kapitál 392 899 €
Kontaktné informácie
Email office@coface.sk
Phone(s) 0267201611, 0267201616
Mobile phone(s) 0915758067
Fax(es) 0262410359
Dátum aktualizácie údajov: 06.05.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 646,333
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 27,934
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 27,934
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 4,378
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 23,556
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 615,517
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 485,343
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 478,392
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 478,392
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,078
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 4,873
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 18,621
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 18,621
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 111,553
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,392
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 108,161
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,882
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,882
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 646,333
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 117,804
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 13,610
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 13,610
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 10,134
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 10,134
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 56,621
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 56,621
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -78
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) -78
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 37,517
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 500,820
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) -668
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) -668
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 409,610
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 381,356
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 381,356
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 16,644
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 9,081
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,529
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 10,862
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 10,862
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 81,016
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 27,709
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 27,709
Dátum aktualizácie údajov: 06.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,008,130
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,008,018
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 776,701
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,792
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 227,525
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 951,273
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 28,004
D. Služby (účtová skupina 51) 491,250
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 399,421
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 301,096
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 90,103
4. Sociálne náklady (527, 528) 8,222
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 7,928
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 16,737
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 16,737
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -8,686
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 16,619
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 56,745
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 257,447
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 112
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 107
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 107
XII. Kurzové zisky (663) 5
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 628
O. Kurzové straty (563) 45
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 583
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -516
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 56,229
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 18,712
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 18,712
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 37,517
Dátum aktualizácie údajov: 06.05.2016