Vytvoriť faktúru

JMB Film & TV Production Bratislava - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 19.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno JMB Film & TV Production Bratislava
IČO 31343899
DIČ 2020300920
IČ DPH SK2020300920
Dátum vzniku 09 Marca 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo JMB Film & TV Production Bratislava
Búdková 32/6157
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 408 872 €
Zisk 12 386 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0948108208
Mobile phone(s) 0948108208
Dátum aktualizácie údajov: 19.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 704,375
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 634
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 634
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 634
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 666,859
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 261,425
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 78,685
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 78,685
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 177,394
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,156
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 190
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 405,434
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 285,119
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 120,315
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 36,882
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 36,882
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 704,375
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 173,776
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 11,374
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 528
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 528
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 142,849
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 142,849
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 12,386
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 254,704
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,607
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,607
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 171,875
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 169,912
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 169,912
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 643
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 389
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 726
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 205
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 148
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 148
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 81,074
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 275,895
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 275,895
Dátum aktualizácie údajov: 19.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 179,506
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 408,872
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 179,506
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -19,379
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 246,745
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 382,943
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 8,731
D. Služby (účtová skupina 51) 301,581
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 12,792
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 9,424
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,320
4. Sociálne náklady (527, 528) 48
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 7
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,047
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,047
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 4,333
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 50,348
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,104
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 25,929
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -150,185
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,959
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 3,774
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 3,774
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,185
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,957
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 19,972
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 7,586
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 7,586
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 12,386
Dátum aktualizácie údajov: 19.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 19.12.2016