Vytvoriť faktúru

JURIGA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 03.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno JURIGA
IČO 31344194
DIČ 2020350915
IČ DPH SK2020350915
Dátum vzniku 15 Marca 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo JURIGA
Gercenova 3
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 049 534 €
Zisk 3 762 €
Aktíva 248 238 €
Vlastný kapitál 88 610 €
Kontaktné informácie
Email juriga@juriga.sk
Phone(s) 0263453031
Dátum aktualizácie údajov: 03.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 654,527
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 30,464
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 5,192
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 4,941
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 251
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 25,272
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 24,929
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 343
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 622,751
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,844
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,844
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 383,806
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 386,533
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 386,533
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ -523
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -2,204
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 21,505
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 21,505
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 215,596
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 31,197
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 184,399
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,312
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,312
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 654,527
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 118,699
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,938
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,938
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 694
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 694
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 107,305
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 107,305
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,762
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 535,153
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,035
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,035
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 534,118
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 373,542
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 373,542
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 102,354
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 11,703
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 15,155
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 30,480
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 884
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 675
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 675
Dátum aktualizácie údajov: 03.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,049,354
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,049,534
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,039,408
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 9,946
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 180
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,042,892
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 970,963
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 7,063
D. Služby (účtová skupina 51) 23,117
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 33,951
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 26,666
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 6,951
4. Sociálne náklady (527, 528) 334
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 83
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 7,260
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 7,260
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 455
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,642
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 48,211
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,642
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,762
Dátum aktualizácie údajov: 03.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 03.06.2016