Vytvoriť faktúru

Schuller Eh klar - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Schuller Eh klar
IČO 31344208
DIČ 2020315000
IČ DPH SK2020315000
Dátum vzniku 09 Marca 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Schuller Eh klar
Trnavská 66
82102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 688 948 €
Zisk 131 993 €
Aktíva 1 442 363 €
Vlastný kapitál 196 965 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244450472, 0244450473, 0244642942, 0244642943, 0249103075, 91110131017115
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,310,748
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 71,194
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 0
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 0
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 71,194
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 0
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,976
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 69,218
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 0
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 0
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 0
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 0
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 0
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 0
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 0
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 0
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 0
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 0
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 0
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 0
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 0
9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) 0
10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/ 0
11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,235,277
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 755,538
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 54,186
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 0
3. Výrobky (123) - /194/ 0
4. Zvieratá (124) - /195/ 0
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 701,352
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 0
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 2,444
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 0
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 0
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 2,444
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 419,532
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 404,949
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 226,861
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 178,088
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 14,302
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 0
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 0
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 0
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 281
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
B.IV.1. Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
3. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) 0
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 57,763
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 21,211
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 36,552
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 4,277
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 0
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 4,277
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 0
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 0
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,310,748
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 196,840
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 23,237
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 23,237
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 13
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,325
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,325
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 39,272
2. Ostatné fondy (427, 42X) 39,272
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 0
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 131,993
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,113,908
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 384,201
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 380,000
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,201
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 717,377
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 324,851
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 422
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 295,330
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 29,099
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 363,144
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 9,455
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 7,939
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,099
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,889
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 12,330
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 12,322
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 8
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,654,071
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,688,948
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3,633,983
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 20,088
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 29,031
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,846
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,496,212
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,495,220
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 127,205
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 293
D. Služby (účtová skupina 51) 473,218
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 318,444
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 229,461
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 79,061
4. Sociálne náklady (527, 528) 9,922
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,587
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 38,495
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 38,495
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 26,134
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 1,846
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,770
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 192,736
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 558,135
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,741
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 0
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1,741
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 1,733
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 8
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 21,745
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 20,394
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 20,394
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 0
O. Kurzové straty (563) 15
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,336
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -20,004
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 172,732
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 40,739
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 40,665
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 74
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 131,993
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31344208 DIČ: 2020315000 IČ DPH: SK2020315000
 • Sídlo: Schuller Eh klar, Trnavská 66, 82102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 09 Marca 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Peter Kubaš Pieskovcová 43 Bratislava 841 07 09.03.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Peter Kubaš 2 324 € (10%) Pieskovcová 43 Bratislava 841 07
  Schuller Eh´klar GmbH 18 589 € (80%) Wien 1030 Rakúsko
  Christoph-Justin Schuller 2 324 € (10%) Wien 1070 Rakúsko
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   06.10.2006Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodnej činnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   vnútroštátna cestná nákladná doprava
   vykonávanie medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy s počtom motorových vozidiel 1 (jedno)
   05.10.2006Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu činnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   15.09.2006Noví spoločníci:
   Christoph-Justin Schuller Karl Schweighofergasse 12/21 Wien 1070 Rakúsko
   14.09.2006Zrušeny spoločníci:
   Christoph-Justin Schuller Karl Shweighofergasse 12/21 Wien 1070 Rakúsko
   15.08.2006Noví spoločníci:
   Schuller Eh´klar GmbH Hegergasse 7/16 Wien 1030 Rakúsko
   Ing. Peter Kubaš Pieskovcová 43 Bratislava 841 07
   Christoph-Justin Schuller Karl Shweighofergasse 12/21 Wien 1070 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kubaš Pieskovcová 43 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 09.03.1993
   14.08.2006Zrušeny spoločníci:
   Gebrüder Schuller, Gesellschaft m.b.H. A - 1221 Wien Rakúsko
   Christoph Schuller 62 Boyltonstreet 125 Boston USA
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kubaš Pieskovcova 43 Bratislava 841 07
   21.09.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kubaš Pieskovcova 43 Bratislava 841 07
   20.09.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kubaš Kadnárová 11 Bratislava 831 05
   11.04.1995Noví spoločníci:
   Gebrüder Schuller, Gesellschaft m.b.H. A - 1221 Wien Rakúsko
   Christoph Schuller 62 Boyltonstreet 125 Boston USA
   10.04.1995Zrušeny spoločníci:
   Gebrüder Schuller, Gesellschaft m.b.H. Gebrüder Schuller A - 1221 Wien Rakúsko
   Christoph Schuller 62 Boyltonstreet 125 Boston USA
   09.03.1993Nové obchodné meno:
   Schuller Eh klar spol. s r.o
   Nové sidlo:
   Trnavská 66 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu činnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   Gebrüder Schuller, Gesellschaft m.b.H. Gebrüder Schuller A - 1221 Wien Rakúsko
   Christoph Schuller 62 Boyltonstreet 125 Boston USA
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Kubaš Kadnárová 11 Bratislava 831 05